« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice - Výzva 1/2019 - "Přístavba ke spolkovému domu v Nesvačilech" - Dodatečné informace č. 1 a č. 2 včetně příloh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o dílo
SMLOUVA O DÍLO
<br> uzavřená dle § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník v platném znění
<br> Smluvní strany:
<br> 1.Město Bystřice
se sídlem Dr.E.Beneše 25,257 51 Bystřice
IČ: 00231525
DIČ: CZ00231525
zastoupené Michalem Hodíkem,starostou obce
<br> kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX
Bankovní spojení: Česká Spořitelna,a.s <.>,č.účtu: 320036379/0800
<br> jako objednatel na straně jedné
<br> (dále jen "objednatel")
<br> a
<br> 2.___________________
<br> se sídlem ______________________________
<br> IČ: ______________ DIČ: CZ____________
<br> společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném ______________ soudem v ___________,spis.zn._____________________
<br> zastoupená __________________________,___________
kontaktní osoba ve věcech technických: ______________,tel: ____________
<br> Bankovní spojení: ______________,č.účtu: ______________
jako zhotovitel na straně druhé
<br> (dále jen "zhotovitel")
<br> Článek I <.>
<br> Předmět smlouvy
<br> 1.1.Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu nazvanou „Přístavba ke spolkovému domu v Nesvačilech“ v Nesvačilech u Bystřice.Předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku,územním rozhodnutím a navazujícími správními rozhodnutími,které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla,což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.Zhotovitel dále odpovídá za to,že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy,určenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedení stavby.V prováděcí dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ považovány za závazné <.>
Dílo zahrnuje především:
<br> - stavební práce
- bourání a odklízení sutě
1.2.Předmětem zakázky je přístavba (propojení) dvou stávajících budov spolkového domu v Nesvačilech u Bystřice <.>
1.3.Součástí předmětu díla bude ze strany zhotovitele předložení atestů použitých výrobků a materiál...
Dodatečné informace č. 1
www.mestobystrice.cz - 1 -
<br> Město Bystřice
Dr.E.Beneše 25
<br> 257 51 Bystřice
<br> Telefon: 317 793 217
E-mail: podatelna@mestobystrice.cz
ID datové schránky: p8xbe7a
<br> Bystřice dne 4.2.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zakázka: „Přístavba ke spolkovému domu v Nesvačilech“
<br>
<br>
<br> Dodatečná informace č.1 ze dne 4.2.2019
<br>
<br> Dotaz doručený e-mailem/datovou schránkou/dopisem dne 3.2.2019
<br> Dobrý den <,>
<br> v SOD jsou chybně uvedeny jako prováděcí práce instalatérské práce a dodávka a montáž výtahové
<br> šachty a výtahu.Mám SOD takto ponechat a bude se opravovat s vybraným uchazečem.Nebo si
<br> mám vymazat teď sám?
<br>
<br> Odpověď na dotaz
<br> V návrhu Smlouvy o dílo jsou chybně uvedené práce
<br> - instalace a montáž výtahové šachty a výtahu
<br> - instalatérské a sanitární práce <.>
<br> Účastník je může z návrhu Smlouvy o dílo vymazat nebo může použít opravený návrh Smlouvy o
<br> dílo,který je přílohou této Dodatečné informace č.1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha:
<br> Návrh Smlouvy o dílo - opravený
<br>
<br> Dne 4.2.2019
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXX,starosta
Výkaz výměr
Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Přístavba ke spolkovému domu - dodatek Doba výstavby: Objednatel: $0.00
<br> Druh stavby: $0.00 Začátek výstavby: 01.03.2018 Projektant: $0.00
<br> Lokalita: Nesvačily Konec výstavby:   Zhotovitel: $0.00
<br> JKSO: $0.00 Zpracováno dne: 07.02.2019 Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Č Kód Zkrácený popis M.j.Množství Jednot.Náklady (Kč) Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava Přesuny Typ skupiny HSV mat HSV prac PSV mat PSV prac Mont mat Mont prac Ostatní mat.MAT WORK CELK
13 Hloubené vykopávky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3,STROJNĚ - rampa m3 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 13_ 1_ _ 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
2 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 - rampa m3 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 13_ 1_ _ 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00
3 131201110R00 Hloubení nezapaž.jam hor.3 do 50 m3,STROJNĚ - rampa m3 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 13_ 1_ _ 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 - rampa m3 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 13_ 1_ _ 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00
16 Přemístění výkopku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - rampa m3 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 16_ 1_ _ 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
6 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - rampa m3 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 201...
Dodatečné informace č. 2 
www.mestobystrice.cz - 1 -
<br> Město Bystřice
Dr.E.Beneše 25
<br> 257 51 Bystřice
<br> Telefon: 317 793 217
E-mail: podatelna@mestobystrice.cz
ID datové schránky: p8xbe7a
<br> Bystřice dne 11.2.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zakázka: „Přístavba ke spolkovému domu v Nesvačilech“
<br>
<br> Dodatečná informace č.2 ze dne 11.2.2019
<br>
<br> Dotaz doručený e-mailem dne 7.2.2019
<br> Dobrý den <,>
<br> na profilu zadavatele jsme našli výběrové řízení: Přístavba ke spolkovému domu v Nesvačilech" <,>
<br> rádi bychom se ho zúčastnili.Avšak předaný výkaz výměr je velmi nekvalitní.Chybí v něm řada
<br> prací (např.výztuž ŽB překladů,nájem lešení,nátěry dřevěných konstrukcí,ve výkazu výměr je jen
<br> jedna vrstva spodní hydroizolace - projekt předepisuje dvě,rampy před vstupy do objektu atd.) <,>
<br> další konstrukce nejsou dostatečně specifikované a to XXX v PD (rozvinuté šířky klempířských
<br> prvků,vstupní dveře,není dořešeno napojení fasády na okolní terén apod.)
<br>
<br> Odpověď na dotaz
<br> Vysvětlení k nedostatků v předloženému výkazu výměr:
<br> - překlady na světlost větší než 2000 mm jsou uvažovány jako kombinace ocelových válcovaných
<br> profilů I č.180 v kombinaci s betonem C 20/25 (není uvažováno s betonářskou výztuží)
<br> - nájem lešení je individuální záležitost firmy – částku můžete uvézt ve výkazu výměr v kolonce
<br> zařízení staveniště
<br> - nátěry dřevěných konstrukcí jsou doplněny v dodatku k výkazu výměr
<br> - druhá vrstva hydroizolace je doplněna v dodatku k výkazu výměr
<br> - rozvinutá délka závětrné lišty je 330 mm
<br> - rozvinutá délka úžlabního plechu je 500 mm
<br> - vstupní dveře budou dřevěné palubkové plné
<br> - napojení fasády s terénem projekt a tudíž ani výkaz výměr neřeší
<br> - rampa před vstupem do skladu bude betonová o rozměrech 5350 x 1400 mm - je doplněna v
<br> dodatku k výkazu výměr
<br>
<br> V návaznosti na doplnění slepého výkazu výměr zadavatel upravuje Výzvu a zadávací
<br> dokumentaci:
<br> - odst.16.Mís...

Načteno

edesky.cz/d/2701690

Meta

Stavby   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz