« Najít podobné dokumenty

Město Chropyně - 23/2019 Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství Oznámení o zahájení řízení  o vydání integrovaného povolení pro zařízení "ZEVO Chropyně, severní část (CHČOV)" společnosti RWC s.r.o.. MCH 1109/2019        č.j.: KUZL 9494/2019 11.02.2019 14.03.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chropyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23/2019
llllllllllljlHII/HIIIIHIIHIHIIHllllllllllIljlljllllllllllljlll
<br> ' <.>,„ HECHPGGGBSXN jMĚSTSKÝ ÚŘAD CHŘOPYNĚ.Krajský urad wm
<br> Ziínskéhu kraje
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik
<br> datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka „ - 6.února 2019 Eng.XXXXX XXXXXXXX KUZL XXXX/XXXX KUSP XXXXXXXXXX ZPZE-DL
<br> OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ Řízení
<br> o vydání integrovaného povolení pro zařízení „ZEVO Chropyně,severní část (CHČOVV společnosti RWC s.r.o.a zaslání předložených podkladů k vyjádření
<br> nonučovmÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ust.š 10 á š 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,spráVní řád (dále jen „správní řád“),ve znění pozdějších předpisů,podle ust.5 29 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.& 28 písm.e) ve spojení sust.533 písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném registru znečišťování,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci:),obdržel dne 03.08.2018 žádost od společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol.s r.o <.>,Janáčkova 1020/7,702 00 Ostrava — Moravská Ostrava,IČO 49606123 (dále také jen „TESO Ostrava“) zastupující na základě plné moci společnostiRWC s.r.o <.>,Komenského 832,768 11 Chropyně s přiděleným IČO 269 47 850 (dáte také jen „provozovatel zařízení"),o vydání integrovaného povolení pro zařízení „ZEVO Chropyně,severní část (CHČOV)“.Tímto dnem bylo vsouíadu sustanovením % 3 odst.1 zákona ointegrované prevenci zahájeno ve věci správní řízení <.>
<br> Jedná se o zařízení v kategorii průmyslových činností 6.11.Samostatně prováděné čištění odpadních vod,které nejsou městskými odpadními vodami a které jsou vypouštěny zařízením,na které se vztahuje tento zákon,dle přítohy č.1 zákona o integrované prevenci <.>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2701655

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chropyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz