« Najít podobné dokumenty

Ústecký kraj - EIA - rozhodnutí "Zařízení k nakládání s odpady ATALIAN - Teplice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

EIA - rozhodnutí "Zařízení k nakládání s odpady ATALIAN - Teplice"
Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Datum: 11.února 2019 Spisová značka: KUUKI50512019IZPZ Jednací číslo: KUUK/21037/2019/ZPZ JID: 26653/2019/KUUK
<br> Počet listů/příloh: 9/0
<br> Vyřizuje/linka: Ing.Dagmar Hyblerová/170 E-mail: hyblerova.d©kr—ustecky.cz
<br> ZÁVĚR ZJIŠ'Í'OVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> podle 9 7 odst.6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1: Zařízení k nakládání s Odpady ATALIAN — Teplice
<br> Záměr naplňuje dikci bodu 55 „Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů s kapacitou od stanoveného limitu (250 tlrok)“,kategorie || přílohy č.1 zákona <.>
<br> Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
<br> Záměrem je rozšíření stávajícího zařízení na zpracování odpadů o úpravu kapalných odpadů s obsahem ropných látek.Objekt bude proto vybaven příslušným vybavením pro nakládání s Odpady.Provozovna je umístěna v průmyslovém areálu v ul.Nákladní č.p.3237 vTepIicich,vobjektu na p.p.č.4185/1,k.ú.Teplice.Do zařízení budou nové přijímány odpady s katalogovými čísly 130501 — pevný podíl 2 lapáků písku a odlučovačů oleje,130502 — kaly zodlučovačů—oleje,130503 — kaly zlapáků nečistot,130507 — zaolejovaná voda z odlučovačů oleje a 160708 — odpady obsahujíci ropné látky.Veškeré odpady jsou kategorizovány jako nebezpečné <.>
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Zpracovatelská kapacita nově přijímaných odpadů XXXX XXX.XXXX tun/rok.Umístění záměru:
<br> kraj: Ustecký
<br> Obec: Teplice
<br> k.ú.: Teplice
<br> Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
<br> Technologie spočívá ve snižování množství tekutých nebezpečných odpadů kontaminovaných zejména ropnými látkami,jedná se o technologii svyužitím f...

Načteno

edesky.cz/d/2701631

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz