« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim-"Díly za svatým Jánem" 8.etapa- vodovod, kanalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kuřim Díly 8 etapa R
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
<br> Odbor stavební a životního prostředí
<br> Oddělení životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
<br> SPIS.ZN.: S-MK/15480/18/OSŽP/Gi
Č.J.: MK/1866/19/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Gibalová
<br> TEL.: 541422320
E-MAIL: gibalova@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 14
DATUM: 30.1.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Kuřimi,jako vodoprávní úřad příslušný
podle § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") <,>
speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.4 vodního zákona a § 15 odst.1 zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"),a ust.§ 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) ve správním řízení posoudil žádosti,které dne 10.9.2018 podal
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,XXXXXXXXXX XXXXX XXXX/XXa,XXX XX Brno,kterého
zastupuje Zdeňka Šedová,Na Loučkách 1216/19,664 34 Kuřim
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.v y d á v á p o v o l e n í
<br>
<br> dle ustanovení § 8 odst.1 písm.a) bod 2.- k nakládání s povrchovými vodami – k jejich
akumulaci ve vodním díle – v retenční nádrži o objemu 450 m3 na pozemku p.č.4521 v k.ú <.>
Kuřim <.>
<br> Účel povoleného nakládání: retence povrchových vod před jejich regulovaným odvedením do
Mozovského potoka <.>
<br> Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
<br> 1.Doba povoleného nakládání s vodami: po dobu životnosti retenčně vsakovacího objektu <.>
<br> 2.Povrchové vody z retenční nádrže budou do Mozovského potoka svedeny v množství max <.>
1,65 l/s <.>
<br>
<br> II.podle § 15 odst.1) vodního zákona a § 115 stavebního zákona
<br> v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> ke stavbě vodního díla:
<br> Výstavba RD ...

Načteno

edesky.cz/d/2701544

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz