« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Veverská Bítýška-Barabášová-studna-zahájení řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veverská Bítýška Barabášová studna ZŘ
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
<br> Odbor stavební a životního prostředí
<br> Oddělení životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
<br> SPIS.ZN.: S-MK/847/19/OSŽP/Gi
Č.J.: MK/1837/19/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Gibalová
<br> TEL.: 541422320
E-MAIL: gibalova@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 3
DATUM: 29.1.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br>
Zdenka Barabášová,nar.15.6.1942,Heyrovského 609/9,635 00 Brno,kterou zastupuje
XXXX XXXXXXX,Zahradní XXXX,XXX XX Pohořelice
<br> (dále jen "stavebník") dne 14.1.2019 podal žádost podle ustanovení § 15 zákona č.254/2001
Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "vodní zákon") a § 94p zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") k vydání společného povolení ke zřízení
vodního díla „Spouštěná studna z betonových skruží“ na pozemku p.č.674 v k.ú.Veverská
Bítýška a žádost o vydání povolení k odběru podzemních vod podle ustanovení § 8 odst.1)
písm.b) bod 1.vodního zákona z této studny <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno společné vodoprávní řízení <.>
<br> Údaje o předmětu rozhodnutí :
<br> - Hloubka studny 6 m
- Vystrojení studny - betonové skruže o průměru 1,0 m
- Prům odběr : 0,002 l/s
- XXX.odběr : X,XX l/s
- XXX měsíční odběr : XX mX
- XXX roční odběr : XXX mX
- Počet měsíců v roce,kdy se odebírá : 9 (březen-listopad)
- Doba povoleného nakládání s vodami : 25 let
- Účel užití odebírané vody : závlaha zeleně
- Orientační určení polohy vodního díla: x =1151190.09 y =611610.28
Studna bude umístěna na pozemku p.č.674 v k.ú.Veverská Bítýška s odstupem 5,540 m od
pozemku p.č.673,9,650 m od pozemku p.č.676 a 8,060 m od pozemku p.č.2220 vše v k.ú <.>
Veverská Bítýška <.>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Kuřimi,jako vodoprávní úřad příslušný
podle § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 vodního zákona,a speciální stavební úřad
příslušný pod...

Načteno

edesky.cz/d/2701539

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz