« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Místní úprava provozu v obci JInačovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Místní úprava provozu v obci JInačovice
Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 366
664 34 Kuřim www.kurim.cz
ODBOR DOPRAVY
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.:
ze dne: 26.11.2018 dle rozdělovníku
naše zn.: MK/1823/19/OD
vyřizuje: Ing.XXXX XXXXX
tel.: +XXX XXX XXX XXX
fax.: +XXX XXX XXX XXX
e-mail: kovar@radnice.kurim.cz
datum: 29.01.2019
<br> Veřejná vyhláška
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy,příslušný dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o silničním provozu“),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),na základě podnětu,který podala dne 26.11.2018 právnická osoba ZNAKOM s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno Židenice,IČ:26264641 a v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,dále po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie–Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,dopravního inspektorátu Brno-venkov ze dne 05.11.2018 pod č.j.KRPB-237016/ ČJ-2018-0600-DI a dle ustanovení § 171 a následujících,části šesté,správního řádu
stanovuje
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v obci Jinačovice <.>
Dopravní značení je znázorněno v příloze,která je nedílnou součástí tohoto oznámení.S navrženým dopravním značením souhlasí Policie ČR,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno město a Brno venkov,Kounicova 24,611 32 Brno a majetkový správce dotčených komunikací <.>
<br> Místní úpravy bude realizovaná za dodržení následujících podmínek:
1) Provedení místní úpravy ve městě Kuřim bude provedeno tak,jak je uvedeno v grafické příloze tohoto stanovení <.>
<br> 2) Dopravní značení a dopravní zařízení musí být v souladu s technickými podmínkami TP 65 – zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,technickými podmínkami
TP 100–zá...

Načteno

edesky.cz/d/2701538

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz