« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dražba 26 3 2019
Soudní exekutor
Exekutorský úřad Brno – město tel.:
adresa: Konečného náměstí 2,611 18 Brno e-mail:
<br> datová schránka: miag789
internetové stránky: www.exekutorblazkova.cz
<br> č.j.006 EX 779/16-222
<br> USNESENÍ
<br> soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město,Konečného
nám.2,611 18 Brno,IČ: 66240697,pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce
a pověření exekutora k jejímu provedení č.j.19 EXE 1453/2016-12,ze dne 10.05.2016,které vydal
Okresní soud Brno-venkov,kterým byla nařízena exekuce podle rozsudek č.j.49 Co 292/2014-189,který
vydal Krajský soud v Brně dne 29.01.2016 a který se stal pravomocným dne 14.03.2016 a vykonatelným
dne 18.03.2016,k uspokojení pohledávky
<br> oprávněného Insolvenční a správcovská v.o.s <.>,Šumavská 524/31,60200,Brno,IČ 29314909
proti
<br> povinnému RA RUŽIČKA,Ing <.>,66431,Lelekovice <,>
nar
<br> ve výši 3 080 000,00 Kč s příslušenstvím
a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi
náklady exekuce <,>
<br> vydává
<br> usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
(dražební vyhlášku)
<br> I <.>
<br> Nařizuje se elektronické dražební jednání,které se uskuteční prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese:
<br> www.e-drazby.cz
<br> Čas zahájení elektronické dražby: dne 26.3.2019 v 11.00 hod.(od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání) <.>
<br> Čas ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 26.3.2019 v 13.00 hod.Dražba se však koná <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v účinném znění
/dále jen „o.s.ř.“/) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby
učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět
minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se
opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za
to,že dražite...

Načteno

edesky.cz/d/2701532

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz