« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dražba 27 2 2019
Č.j.: 137 Ex 142/18-44
Ev.č.opr.0008EX7318
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor,Exekutorský úřad Brno-venkov,pověřený Okresním soudem v Blansku vedením
exekuce na základě exekučního titulu - platebního výměru č.j.2840026733 ze dne 15.12.2016 vydaného Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou České republiky,Územní pracoviště Brno-město,který nabyl právní moci dne a platebního
výměru 4940019140,ze dne 15.12.2016 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky,Územní pracoviště Brno-
město,který nabyl právní moci dne a je vykonatelný ve věci uspokojení pohledávky
<br> oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR,Regionální pobočka Brno,pobočka pro Jihomoravský
kraj a Kraj Vysočina
se sídlem Francouzská 40,Brno,PSČ: 601 00,IČ: 41197518
<br> (dále pouze oprávněný)
<br> proti
povinnému:
<br> 1
<.>
XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> bytem Lažany,PSČ: XXX XX,dat.nar <.>
<br> (dále pouze povinný)
<br> v částce,která se skládá z:
pohledávky ve výši 29.148,77 Kč a jejího příslušenství,tj <.>
penále ve výši 14.420,- Kč
<br> a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného uhradit
soudnímu exekutorovi náklady exekuce,jejichž výše je stanovena v příkazu k úhradě nákladů exekuce,vydává toto
<br> Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
(dražební vyhláška)
<br> I.Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru:
www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronického dražebního jednání dne 27.02.2019 v 09:00:00 hod <.>
<br> Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání <,>
postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno
další podání má se ...

Načteno

edesky.cz/d/2701531

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz