« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - I/43 MÚK Lipůvka + MÚK Kuřim, východ + Podlesí, obchvat

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

I43 zveřejnění
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br>,„,<,> KUJMPGEBDHNI KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ' “
<br> Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Č.j.: JMK 1236/2019
<br> Sp.zn.: S-JMK 173294/2018 OŽP/Vlč Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.01.2019
<br> „I/43 MÚK Lipůvka + MÚK Kuřim,východ + Podlesí,obchvat",k.ú.Kuřim,okr.Brno — venkov a k.ú.Lipůvka,Svinošice,okr.Blansko — zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů,a zahájení zjišťovacího řízení
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad") jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 20 písm.b) a 5 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzovánívlivů na Životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") obdržel dne 17.12.2018 oznámení organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4,lČ 65993390,zastoupené na základě plné moci ze dne 25.04.2018 společností Ekopontis,s.r.o <.>,se sídlem Cejl 511/43,602 00 Brno,IČ 03866866,o záměru „1/43 MÚK Lipůvka + MÚK Kuřim,východ + Podlesí,obchvat",k.ú.Kuřim,okr.Brno — venkov a k.ú.Lipůvka,Svinošice,okr.Blansko (dále jen „oznámení záměru") <.>
<br> Zpracovatelem oznámení záměru je Ing.XXXXX XXXXXXX (autorizovaná osoba dle zákona) <.>
<br> Záměr naplňuje dikci bodu uvedeného vpříloze č.1 zákona v kategorii ll (zjišťovací řízení) pod číslem 49 — Silnice všech tříd a místní komunikace l.a ll.třídy 0 méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky 2 km <.>
<br> Uvedený záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle ustanovení & 7 zákona <.>
<br> Krajský úřad zasílá ve smyslu ustanovení 5 6 odst.7 zákona v příloze oznámení záměru zpracované podle přílohy č.3 zákona dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům <.>
<br> Krajský úřad upozorňuje dotčené město Kuřim a dotčené obce Lipůvka a Svinoš...

Načteno

edesky.cz/d/2701530


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz