« Najít podobné dokumenty

Město Jaroměř - Výběrové řízení č. 6/2019 Mzdová/ý účetní, odbor tajemnice zařazený do Městského úřadu Jaroměř

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jaroměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška neúředník
List1
<br>
<br> PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
<br> Přihlašuji se do výběrového řízení na obsazení pracovního místa:
<br>
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br> Datum a místo narození:
<br> Státní příslušnost:
<br> Místo trvalého pobytu:
<br> Číslo občanského průkazu,nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního příslušníka
<br>
Telefonní spojení:
<br> E-mail:
<br>
V(e),dne:
vlastnoruční podpis uchazeče
<br>
PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ S POUČENÍM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely výběrového řízení v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů a nebudou zpřístupněny či předány jiným osobám.Poskytnutí údajů je dobrovolné,je však nezbytné pro účast ve výběrovém řízení.Po ukončení výběrového řízení budou podkladové materiály neúspěšným uchazečům vráceny.Potvrzuji,že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými na internetových stránkách města Jaroměře v Poučení o zpracování osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením na obsazení pracovního místa <.>
<br>
<br> https://www.jaromer-josefov.cz/mesto/uredni-deska/pouceni-o-zpracovani-osobnich-udaju-1544.html?kshowback=
<br>
V(e),dne:
vlastnoruční podpis uchazeče
<br> Kontaktní adresa:
<br>
<br> Přílohy:
▪ strukturovaný životopis
▪ výpis z evidence Rejstříku trestů
▪ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
▪ kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělávání
VŘ č. 6/2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
město Jaroměř vyhlašuje
<br>
<br>
výběrové řízení č.6/2019
<br>
na obsazení pracovního místa
<br>
mzdová/ý účetní
odbor tajemnice zařazený do Městského úřadu Jaroměř
<br>
<br>
Místo výkonu práce: Jaroměř
Předpokládaný nástup do zaměstnání: 01.09.2019
Doba trvání pracovního poměru: Plný pracovní úvazek,doba neurčitá s tříměsíční
<br> zkušební dobou
Platové zařazení: Platová třída č.10
<br>
Poznámka: zařazení do platové třídy dle nařízení vlády č.222/2010 Sb <.>,o katalogu prací ve veřejných službách a
správě v platném znění a nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě v platném znění (příloha č.2 k nařízení vlády č.341/2017 Sb.) k němuž je nastaven systém
výkonového odměňování,tzn.souběžně s platovým tarifem je reálná možnost osobního příplatku a odměn <.>
<br>
Popis pracovní činnosti:
<br> • Dle katalogu prací: Metodické usměrňování způsobu aplikace právních předpisů,zavádění speciálních
postupů nad rámec obecných úprav a zajišťování správnosti programů upravujících výpočet,výplatu a
zúčtování platu,poskytování náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům,problematiku
daní z příjmů ze závislé činnosti,nemocenského pojištění,pojistného na sociální a zdravotní pojištění a
dalších právních předpisů podle specifických podmínek zaměstnavatele,definice komplexních výstupních
sestav,zastupování zaměstnavatele v dané oblasti při jednáních s vnějšími orgány a poskytování
konzultací zaměstnancům <.>
<br> • Další účetní,personální a jiná agenda <.>
<br> Požadujeme:
<br> • státní občanství ČR,popř.občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR <,>
<br> • minimální věk 18 let <,>
<br> • znalost jednacího jazyka <,>
<br> • plnou svéprávnost (způsobilost právně jednat) <,>
<br> • bezúhonnost <.>
<br> Kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů:
<br> • vysokoš...

Načteno

edesky.cz/d/2701470

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jaroměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz