« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. St. 664, LV 3811, v k.ú. Moravský Lačnov, obec Svitavy, okr. Pardubice ROZ-1949/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. St. 664, LV 3811, v k.ú. Moravský Lačnov, obec Svitavy, okr. Pardubice ROZ-1949/2019
Poučení: K písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb doručen,se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě nebo se předá účastníkovi v sídle
úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> Exekutorský úřad Havlíčkův Brod Exekutorský úřad Havlíčkův Brod
S o u d n í e x e k u t o r M g r.S t a n i s l a v M o l á k
tel.: 569 420 480,fax.: 569 494 480,e-mail: podatelna@exekutor.cz,DS: 4w6g8q5
<br>
Sp.zn.050 EX 885/09-289
<br>
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXXXXX XXXXX,pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce <,>
které vydal Okresní soud ve Svitavách ze dne 24.8.2009č.j.5 Nc 3641/2009-11 <,>
<br>
na návrh oprávněného: Raiffeisen stavební spořitelna a.s <.>,Koněvova 2747/99,13045,Praha 3,IČ
49241257
<br> proti povinnému: XXX XXXXXXX,Na slupi XXXX/XX,XXXXX,Praha,nar.25.10.1965,IČ
73640824,zast.obecným zmocněncem XXXX XXXXXXX,Ing <.>,Michalská
XXX/X,XXXXX,Praha,nar.17.05.1954 <,>
XXXXXXX XXXXX,Zadní XXX/XX,XXXXX,Svitavy,nar.28.07.1964 <,>
XXXXX XXXXXXXX,Rohozná XXX,XXXXX,Rohozná,nar.31.10.1960,IČ
72871393 <,>
XXX XXXXXX,T.G.Masaryka X/XX,XXXXX,Svitavy,nar.23.10.1964
<br>
<br>
k vymožení povinnosti povinného zaplatit pohledávku ve výši 242 084,86 Kč s příslušenstvím,náhradu
nákladů soudního nalézacího řízení ve výši a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady
oprávněného ve smyslu § 87 odst.2 zák.č.120/2001 Sb.a soudnímu exekutorovi náklady exekuce,ve výši
určené v příkazu k úhradě nákladů,vydává v souladu s ust.§ 52 odst.1 a § 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o
soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve
vazbě na § 336b zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.")
ve věci exekuce proti povinnému na návrh oprávněného toto
<br>
usnesení o nařízení dražebního jednání
- elektronická dra...

Načteno

edesky.cz/d/2701406

Meta

Jednání zastupitelstva   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz