« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Radnická 14

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Signex_-_Radnicka_14.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0034875/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0034875/2019 Ing.Lang /542174217 11.2.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-17159-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 23.1.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místní pozemní komunikaci Radnická podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
z důvodu záboru pro montážní vozidlo před objektem Radnická 14 <.>
<br> Dopravní značení B28 (zákaz zastavení) + E13 bude instalováno min.7 dní před počátkem akce <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 18.2.– 31.12.2019.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,příp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> P...
Radnicka_14_-_zabor_pro_montazni_vuz.pdf
B2
8
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín:
/
<br> E1
3/
<br> MI
MO
<br> VO
ZID
<br> LA
<br>
<br> F
<br> y <.>
EL
<br> MO
Z/
<br> B2
8
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín:
/
<br> E1
3/
<br> MI
MO
<br> VO
ZID
<br> LA
<br>
<br> Fy
<br>.E
LM
<br> OZ
/
<br> E8
c
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> BRNO,ul.Radnická è.o.14
Zabezpeèení stání pro
<br> montážní vozidlo
<br> Zábor parkovacího místa
<br> 1
<br> è.o.CR/1912
22.1.2019
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> pøenosné SDZ :
stávající SDZ :
stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda znaèení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> VYPRACOVAL : Belcredi Vlèek Martin
<br> è.o.14
<br> stávající parkování :
vozidla k vyklizení :è.j.: MMB /2019 - Odsouhlaseno dne:
<br> È.j.: KRPB - / ÈJ-2019-0600DI
<br> Dle §25 zák.è.13/1997 Sb <.>
§77 zák.è.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br>
Stránka X
<br> 2019-02-11T08:47:57+0100
Ing.XXXXXX XXXX edXcXXXXXXXXddXXaXXXdXXfXXXXbXXcXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2701338

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz