« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Kounicova, Klusáčkova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Signex_-_Kounicova_Klusackova.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0034867/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0034867/2019 Ing.Lang /542174217 11.2.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-17160-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 23.1.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích Kounicova,Klusáčkova,Šelepova podle dokumentace <,>
<br> která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
z důvodu realizace úpravy kabelů VN na ul.Kounicova a Klusáčkova <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 1.3.– 31.5.2019.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,příp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,svět...
Kounicova_Klusackova_-_uprava_vedeni_kabelu_VN.pdf
Šelepova
<br> K
ou
<br> ni
co
va
<br> K
ou
<br> ni
co
va
<br> Klusáèkova
<br> Ch
lu
po
<br> va
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO VOZIDLA
S POVOLENÍM STAVBY/
E13/PLATÍ I PRO
PARKOVACÍ ZÁLIV/
<br> E13/PLATÍ I PRO
PARKOVACÍ ZÁLIV/
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO VOZIDLA
S POVOLENÍM STAVBY/
<br> E8c
<br> B28
<br> E13/Termín:/
<br> E13/MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM STAVBY/
<br> E8d/11m
<br> B28
<br> E13/Termín:/
<br> E13/MIMO VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM STAVBY/
<br> E8d/11m
<br> B
30
<br> Z2
<br> B
30
<br> Z2 B
30
<br> Z2
<br> IP11f
<br> A
15
<br> A
15
<br> A
15
<br> protlak
<br> 11,0
<br> 6,1
<br> 5 <,>
5
<br> 4,1
<br> 3 <,>
8
<br> 2,2
<br> E13/PLATÍ I PRO
PARKOVACÍ ZÁLIV/
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO VOZIDLA
S POVOLENÍM STAVBY/
<br> E8b E13/PLATÍ I PRO
PARKOVACÍ ZÁLIV/
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO VOZIDLA
S POVOLENÍM STAVBY/
<br> E8b
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> BRNO,ul.Kounicova,Klusáèkova
Stávající úprava kabelù VN
<br> Èásteèná uzavírka
<br> 1
<br> è.o.CR/1914
21.1.2019
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> è.j.: MMB /2019 -
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> È.j.: KRPB - / ÈJ-2019-0600DI
<br> Dle §25 zák.è.13/1997 Sb <.>
§77 zák.è.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br> BXX-osadit X dní pøedem
<br> - stavba zajistí bezpeèný prùchod pìších v š.min.1,5m v pìších
koridorech,osazení pøemostìní v š.min.1,2m pøes výkopy <.>
<br> zeleòzeleòzeleòzeleò
<br> zeleò
<br> zeleò
<br> VYPRACOVAL : Belcredi Vlèek Martin
<br> -stavba zajistí ohrazení výkopu stavebním oplocením nebo Z2
<br> pøenosné SDZ :
stávající SDZ :
stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda znaèení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> vozidla k vyklize...

Načteno

edesky.cz/d/2701337

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz