« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení DZ (návrh OOP)
n.<.> —„„ MM.“ “wi—=.„„U
<br> www“
<br> mu <.>,na.<.> *-
<br>.<.>.—Mo mmm—“_.<.>.<.>.<.>.muwd' *
<br> „.<.>.mm“.<.> ;3: "na"
<br> vw.<.>
<br> LEGENDA:
<br> šmvmc En.- <.>
<br> suumc grnu - cuuenm Emu \hJR-(UV-Hu'ř šTAv * C-ICDVIKV EÍAPA :- NhanumNš muž“ 1 !QPJJKV to D4
<br> 51mm: 25?qu uuuzncí
<br> *“iřlll
<br> STiwmj LANFY ID EFÉCKF =P UK“-' ? RFL ÉFM ERDKJuÉ (L.:—Fin“
<br> _ muunmcz =Rc Piš
<br> TA'-'i-Ukův'v 2M ? Em
<br> _ tmu-.A (Cv mm ACE KJLÉM GEMIS“
<br> LEGENDA SVIStÉHD DOPRAVNIHD ZNAČEN'I
<br>._\.4 117ijch EvaE EZ
<br>.““;"“ :'ÁVA.ICI m cm; a s,: |:; „3 <?
<br> _ _ O 3
<br>.=: :: uwammnc Ewa-.=.32 \
<br> Výšhnuý system n.p.v.Sauladnlnnvý system SJTSK \
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK
<br> Odbmwď %
Návrh OOP
1|2
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 10426/2019
<br> Naše sp.zn.: 125794/2018 DOP/JAPO
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 6.2.2019
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX01Z6VRY*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> ze dne 4.12.2018 od žadatele <,>
<br> STRABAG a.s <.>,IČO: 60838744,Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5,v zastoupení SEKNE,spol <.>
<br> s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,772 00 Olomouc <,>
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“),po
<br> předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,který dne 10.1.2019 vydal kladné stanovisko pod
<br> č.j.KRPM-5529-1/ČJ-2019-140906,zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu
<br> v tomto rozsahu:
<br>
<br> místo úpravy: Hanušovice – silnice II/369 ul.Jesenická,III/36912 ul <.>
<br> Údolní a místní komunika...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz