« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení
4l- OZNAMENi o vyhl65eni revize katastru nemovitosti Obec Litovel podle ustanovenf $ 38 odst.1 pism.a) zitkona (,<.> 25612013 Sb <.>,katastru nemovito stf (katastr iini zitkon),o znamuj e na zitkladd sddleni Katastr6lniho riiadu pro Olomoucky kraj,Technick6ho odboru (d6le jen,<,> katastr5lni riiad") dj.RO-7/2019-805,Ze v katastr6lnim izemi Myslechovice obce Litovel bude zahi$ena r evize katastru nemov itosti,kterS potrvS od 4.4.2019 piibliZnE do 3l.12.2019.Bdhem revize katastru nemovitosti budou zamdstnanci katastr6lniho riiadu revidovat soulad ridajri katastru se skutednym stavem v ter6nu.Udast vlastnfkfi a jinfch opr6vnEnych neni pii revizi katastru nezbS/tn6.V piipadE zji5tEn6ho nesouladu mezi stavem evidovanym v katastru a stavem v ter6nu budou vlastnici zvini k jeho projedn6ni se z6stupcem katastr6lniho fiadu.V tdto souvislosti upozorfiujeme vlastniky nemovitosti na jejich povinnosti,vyplyvajici z ustanoveni $ 37 odst.I katastr5lnfho zirkona,zejmdnapovinnost a) zridastnit se na vyzvu katastrSlnfho riiadu jednrlni nebo na toto jedn6ni vyslat sv6ho zdstupce,b) ohl5sit katastr6lnimu riiadu zmdny fidajfl katastru tykajici se jejich nemovitosti,a to do 30 dnt ode dne jejich vzniku a piedloLit listinu,kter6 zmEnu dokl5d6,nejedn6-li se o listiny,kterd piedklSdaji piislu5nd st6tnf org6ny pifmo k z6pisu do katastru nemovitosti,c) navyzvitnf piedloZit ve stanoven6 lhtitE pi(slu5n6 listiny pro z6pis do katastru.Neposkyne-li vlastnik nebo jiny opr6vnEny na vyzvt katastr6lnfho riiadu potiebnou soudinnost a zjiStEny nesoulad se nepodaii odstranit do ukondeni revize,bude informace o tomto nesouladu zveiejnEna na internetoqich str6nk6ch iesk6ho riiadu zemEmEiickdho a katastr6lnfho prostiednictvim aplikace NahliZeni do katastru nemovitosti.Podpis arazitko: Ozn6meni vyvd5eno dne: Za sprdvnost vyhotoveni: Greplovri Jarmila.Ozn6meni sfiato dne: & Katastr6lni riiad pro Olomoucky kraj,Technicky odbor Jeremenkova I l0/15,772 ll Olomouc-Hodolany tel.: 5 85 5 52 444,e-mail : ku.proo...

Načteno

edesky.cz/d/2701153

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz