« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost + ustanovení opatrovníka - na odboru sociálním a správním MěÚ Litovel - Emil Čuri

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o uložení písemnosti
try LrrovEL
M6stsklf Iiad Litovel
Odbor soci6lni a spr6vni
Ndm.Pi.Otakara 771l1b,784 U Litovel
<br> M€stskf riiad Litovel,odbor soci6lni a sprdvni,v souladu s ustanovenim $ 25 z6kona 6.500/2004-Sb.<,>
sprivni i6d,ve zn6ni pozd6j$ich piedpis0,(d6le jen sprivni i6d) dorueuje 06astniku iizeni p.XXXX XXXX <,>
r.XXXX
<br> veiejnou vyhlXXkou
Oznimeni o moZnosti pievzit pisemnost
<br> - Usneseni o ustanoveni opatrovnika podle $ 32 odst.5 zlk.d.500/2004 Sb <.>,spr6vni idd,ve zn6ni
pozd6jSich piedpisO.Tuto plsemnost je moZno pievzlt na Mdstsk6m Ulad6 Litovel,n6m.Pi.Otakara
77712,odboru soci6lnim a sprdvnim,1.patro,dveie d.104 <.>
<br> Patn5ctfm dnem po vyv65eni se pisemnost povaZuje za dorudenou <.>
<br> <.>,<.> -,],i <.>,<.> ::i'J',-:i.ID
LlTr)UtL
<br> oi-it Ascl,'N,q
n{m.P/ nts1trra l'79
t 784 C /.lcvul
<br>,<.> v/./
h'e-/*'?-?u
<br> Vladimira Ciktova
sociilnI a spr6vni odbor
<br> vyveseno ane: !/./.ZAf
Sejmuto dne: /{ I ZCp
<br> M6sto Litovel
r0o: oozggt sa
0.udtu: 36208'l 1/01 00
<br> lD datov6 schr6nky: 4rub4s3
Tel.: +420 585 153 1 1'l
<br> E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
www.litovel.eu
<br> C.1.:ltr 2o96t2o1s
Sp.zna6ka: SAS 20t2019VCi
Spisovf znak 605.4.skartadni znak V5
Vylizuje: Ciktova Vladimira
Tel.: +420 585 153 236
E-mail: ciklova@mestolitovel.cz
<br> 1
<br> Litovel
Datum: 29.01.2019
<br>
<br>
<br> ft LrrovEL
M6stskf 0iad Litovel
Odbor soci6lnf a spr6vni
N6m.Pi.Otakara 77811b,784 01 Litovel
<br> MEstsklf riiad Litovel,odbor soci6lni a spr6vni,v souladu s ustanovenim $ 25 zilkona ( <.>
50012004 Sb <.>,spr6vni i6d,ve znEni pozddj5ich piedpisri (d6le jen spriivni i6d) doruduje
ridastniku iizeni p.XXXX XXXX,r.XXXX
<br> veiejnou vyhkflSkou
oznimeni o moZnosti pievzit pisemnost
<br> - Ozn6meni o zahdjeni spr6vniho iizeni ve v6ci zruSeni irdaje o mist6 trva16ho pobytu,kter6
bylo zahijeno dne 21.01.2019 podle $ 12 odst.I pism.c) zak.i).13312000 Sb <.>,o evidenci
obyvatel.Tuto pisemnost je moZno pievzit na MEstskdm uiadE Litovel,n6m.Pi.Otakara 77712 <,>
odboru soci...

Načteno

edesky.cz/d/2701144

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Ustanovení opratrovníka   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz