« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Český statistický úřad - Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové šetření
rtrsrinsrensncrirrifuo Krajsk6 spr6va eSU v Olomouci Odd€len i ter6nnich zjiStov6n i Jeremenkova 1142142 77911 0LOMOUC Starostk6m a starost0m ve vybranich obcich,mristech Olomouckeho kraje w V Olomouci dne 29.1.2019 Zivotni podminky 2019 - v'fb6rov6 Setieni v domicnostech eeskf statistickf (iad organizuje v roce 2019 v souladu se z6konem 6.89/'1995 Sb <.>,o st6tnl statisticke slu2b€,ve znEni pozd6j5ich piedpis0,kaZdorodni vfb6rov6 Setieni o Zivotnich podmink6ch dom5cnosti veesk6 republice pod n6zvem,2ivotni podminky 2019'(EU-SILC),kter6 navazuje na piedchozl rodniky tohoto Setieni.Smyslem tohoto zji5tov6nl je zisk6vat dlouhodob6 srovnateln6 0daje o soci6lni a ekonomick6 situaci obyvatel v celkem 34 evropskfch zemich.Dal5im cilem je ziskat data pro vfpodet ukazatel0 pen6Znia materiSlnichudoby.Setieni se uskute6ni na tizemi cel6 desk6 republiky v 11 452 dom6cnostech,z nich2 se 6T02zulaslnilo Setieni jiZ v piedchozich letech.V5echny dom6cnosti byly do Setieni zahrnuty na z5kladE n6hodn6ho vfbEru proveden6ho poditadem.Vlastni Setieni prob€hne v dobd od 2.0nora do 26.kv6tna 2019 prostiednictvim speci6ln6 vy5kolenfch tazatel0.Do Setieni budou zahrnuty v5echny osoby,ktere maji ve vybran6m byt6 obvykld bydli5t6.Aktivni ridast ob6an0 na tomto viznamn6m statistick6m Setieni a jejich ochota spolupracovat s eSU je pro n6s nesmirn6 drlleZitd a umoZni n6m ziskat iadu d0leiitlch informaci o soci6lni situaci domdcnostiv eR,kter6 nelze zjistit ZAdnymjinfm zp0sobem.Ter6nni pracovnici zapojeni do Setieni se budou prokazovat pr&kazem tazatele a piislu6nim pov6ienim,kter6 je ve spojeni s obdanskfm pr0kazem opravfiuji k provedeni Setieni 2ivotni podminky,popi.pr0kazem zamEstnance eSU.Ve v5ech lAzich zpracov5ni je zarudena anonymita zji5tdnfch ridaj0 a ziskan5 data jsou d0slednE chr6nEna.eeskf statistickf riiad pln6 respektuje nov! evropskf pr5vnl r5mec ochrany osobnich {daj0 (GDPR) a jedn6 v souladu s nlm.V5ichni pracovnici eSU lsou navic podle z6kona 6.89/1995 Sb <.>,o st6tni statist...

Načteno

edesky.cz/d/2701142

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz