« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Vyhlášení programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva
oznamuje vlastnfkfi m kulturnich pamdtek vyhl65eni programu Podpora obnow kulturnich oam5tek orostiednicwim obci s roz5iienou o0sobnosti V'i'zva k ood5ni Z6dosti o ooskvtnutl oiispEvku z programu ministerstva kultury 2019 Ministerstvo kultury aR vyhliisilo dotadni program na podporu nemovitich kulturnich pam6tek,kter6 se nal6zaji mimo pamiitkovE chrain6n6 izemi a nejsou ndrodnimi kulturnimi pamdtkami.Celli program je administroviin obcemi s rozSiienou pflsobnosti.Pro rok 2O19 bvta wtlenEna oro sor5vni obvod ORP Litovel 65stka 5OO tisic korun,Termin vyhlii5eni v'izvy pro poddni iiidosti: 28,O1,2019 Termin uz6v6rky piijmu Ziidosti: 28,02.2019 (termin doruieni i5dosti!) 2adatelem o poskytnuti piispEvku je vlastnik kulturni pamdtky.Z programu nelze hradit ndklady uveden6 v piiloze,<,> Podminky pro piizniini piispEvku z programu v roce 2O19.<.>.Do^ Programu nelze zaiadit akci obnovy kulturni pamdtky,jejii Spatnli technickli stav byl zp8soben vlastnikem,kten/ rlmyslnE zanedbal ieii piavidelnou ridribu.Na piispEvek neni priivni ndrok.Dal5i podrobnosti jsou uvedeny v zdsaddch programu a iSdosti,kter6 jsou souddsti piilohy vfzvy.iSdosti zasileite na adresu: M6stskf iiad Litovel.odbor mistniho hospodiiistvi a stavebnich investic (d.ile jen,<,> MHaSI"),n6m.Piemysla Otakara 778,784 01 Litovel 26dosti je moin6 podat tak6 osobnE na podatelnE M6stskdho (iadu do uveden6ho terminu.Uoozorhuieme,ie iSdosti ie tieba oiedklSdat se v5emi oovinngmi oiilohami,Nekompletni iiidosti budou vyiazeny.Informace k dotaEnimu programu pod.i odbor MHaSI,ndm.pfemysla Otakara 779,784 OL Litovel,kanceliii i.27,Petr Navr.itil,piedseda komise stiitni pamiitkov6 pdie,tel.: 595 153 141,7 2f 524 593,e- ma il : navratilp@mestolitovel.cz.Viechny informace vdetn6 ziisad poddn i Zddosti a piislu5nfch formuliii& naleznete rovn6Z na striinkdch Ministerstva kultury dR (www.mkcr.cz ) v sekci kulturni dEdictvi - pamiitkovd p6de- - granty a dotace - podpora obnovy kulturnich pamdtek prostiednictvim obci s roziiieno...

Načteno

edesky.cz/d/2701138


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz