« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Oznámení zahájení územního řízení - ČEZ Distribuce, a.s. - Obec Příkazy, směr sladovna, nádraží - nové NNk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
MIsrsK''f nim.Piemysla UR.AD LITOVEL Otakara 777t2,PSi ZAI Of SPIS.ZN.: e.l.: vvRzutp: TEL.: E-MAIL: DATUM: VYS 599/2018/VKr Lrr 174sl20l9 VEra Krilrivkov6 - opr6vnEn6 tiiedni osoba pro vyiizeni Ing.Ludmila SmakalovS - opr6vn6n6 fiiedn( osoba pro podepisov6ni 585 t53 244 krnavkova@mestolitovel.cz 23.r.2019 OZNAMENi zAHAJENi uzBvINiso f,<.> izprvi DORUEOVANE VET,EJNOU VYHLASKOU dnZ Oistribuce,a.s <.>,IdO 24729035,Tepliclci 87418,405 02 DEiin-DEiin IV-Podmokly,kter6ho zastupuje SUNFIN PRAHA s.r.o <.>,IdO 28953096,Olgy Havlovf290tt28,130 00 Praha (d6le jen "Zadatel") podal dne 30.4.2018 Z6dost o vyd6ni irzemniho rozhodnut( o um(stEni stavby: n{zev stavby: IE-12-8004755,Obec Piilazy,smEr sladovna,n6draff - nov6 NNk,katastr6lni rizemi Piikazy na pozemku st.p.70/1,7013,7111,7112,7113,7212,7213,73,76,77,192,20611,21011,217,218,225,226,227,26611: 26612,27314,334,395,parc.d.19,34915,35013,35017,35019,350115,350116,350131,350;84,3s0135,350136,350137,350/38,3s0139,350140,350144,350145,352112,352113,352114,473111,4771t,47716,49517,t\46l4,tO4713,lO47l4,1058/1,lo93l2,1163ll,116313,1165,1166ll,116813,lt69ll,116912,116913,llTlll,ll7ll2,1181,1199,1206 v katastr6lnfm irzemi Piikazy.Uvedenfm dnem bylo zahileno fzemni iizeni.ZbdostbylaLadatelem naposledy dopln6na dne23.1.2019.Odbor vlistavby Mdstskdho fiiadu Litovel,jako stavebni iriad piislu5nf podle $ l3 odst.I pism.c) z6kona E.18312006 Sb <.>,o rizemnim pl6nov6ni a stavebnim irldu (stavebni zitkon),ve zn6ni pozd6j5ich piedpisri,(d6le jen "stavebni z6kon") oznamuje podle $ 87 odst.I stavebniho zikona zahijeni 0zemniho ilzeni,ve kter6m upou5ti od ristniho jedn6ni.Dotden6 org6ny mohou uplatnit zivaznh stanoviska,ridastnici iizeni sv6 nSmitky do 15 dnri od doruieni tohoto oznimeni.K pozddji uplatnEnlfm zilvaznym stanovisktim,n6mitk6m a piipomink6m nebude piihlddnuto.0dastnici iizeni mohou nahliZet do podkladfi rozhodnuti (odbor vlfstavby MEstskdho iriadu Litovel,fiiedni dny Po a St v dob6 od 7:00 - l1:30 a 12:00 - 17:00 hod.ve lhfitd...

Načteno

edesky.cz/d/2701137

Meta

Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz