« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Schválený rozpočet Města Litovel na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet města Litovel na rok 2019
PŘÍJMY CELKEM 291 668 863,94
<br> VÝDAJE CELKEM 322 090 538,00
<br> SALDO ROZPOČTU (P - V) -30 421 674,06
<br> FINANCOVÁNÍ 30 421 674,06
<br> pol.Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 30 421 674,06
<br> 8113 Krátkodobé přijaté půjčené protředky 0,00
<br> 8115 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech 46 229 462,06
<br> 8124 Splátky úvěrů a půjček 15 807 788,00
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky úvěru od ČMZRB,a.s.0,00
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky úvěrů od KB,a.s.10 000 044,00
<br> 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky půjčky od SFŽP - Kanalizace
<br> Litovel - Tři Dvory
142 440,00
<br> 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky půjčky od SFŽP - Kanalizace
<br> Litovel
965 352,00
<br> 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky půjčky ze SFŽP - Dekontaminace
<br> Nasobůrky
3 853 460,00
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky úvěrů od ŠkoFIN s.r.o.0,00
<br> 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky půjčky od SFŽP – Kanalizace v
<br> místních částech
846 492,00
<br> pol.PŘÍJMY 291 668 863,94
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož.36 000 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 700 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 2 600 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 29 200 000,00
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 15 000 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 71 500 000,00
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 300 000,00
<br> 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 4 600 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 222 000,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 840 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 3 955 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 6 300 000,00
<br> 1511 Da...
Schválené závazné ukazatele rozpočtu města Litovel na rok 2019
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA LITOVEL NA ROK 2019
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,§ 12,se stanovují na rok
<br> 2019 závazné ukazatele,jimiž se budou řídit výkonné orgány územního samosprávného celku při hospodaření
<br> podle rozpočtu,právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém
<br> hospodaření a další osoby,které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města <.>
<br> Pro město Litovel:
<br> - příjmy rozpočtu města Litovel dle tabulky č.1 v členění na položky dle druhového třídění rozpočtové
<br> skladby <,>
<br> - výdaje rozpočtu města Litovel dle tabulky č.1 v členění na paragrafy a pododdíly či oddíly dle
<br> odvětvového třídění rozpočtové skladby <,>
<br> - výdaje na platy rozpočtované na položce 5011 za všechny subjekty spadající pod IČO 00299138
<br> - objem výdajů pro jednotlivé odbory,oddělení a příkazce operací dle tabulky č.4 <,>
<br> - příspěvky,dary a dotace z rozpočtu na rok 2019 dle tabulky č.3 <.>
<br> Pro příspěvkové organizace:
<br> - příspěvky dle tabulky č.2 <.>
<br> Tabulka č.2: Příspěvkové organizace § POL ORJ
<br> Technické služby Litovel,příspěvková organizace 23 420 000,00 3639 5331 41
<br> Městský klub Litovel– NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK 6 520 000,00 3392 5331 44
<br> ZŠ Litovel,Vítězná 1250,okres Olomouc – NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK 4 037 000,00 3113 5331 45
<br> ZŠ Litovel,Vítězná 1250,okres Olomouc – Příspěvek na provoz XXXX a bazénu X XXX XXX,XX XXXX XXXX XX
<br> ZŠ Litovel,Jungmannova 655,okres Olomouc – NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK 2 762 000,00 3113 5331 46
<br> ZŠ Litovel,Jungmannova 655,okres Olomouc – INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK 240 000,00 3113 6351 46
<br> Základní škola a mateřská škola Nasobůrky – NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK 854 000,00 3113 5331 47
<br> MŠ Gemerská,příspěvková organizace– NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK 1 588 000,00 3111 5331 48
<br> MŠ G.Frištenského,příspěvková organizace– NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK 898 000,00 3111 5331 49
<br> Ško...
Rozpočet na rok 2019
Město Litovel
Nám.Př.Otakara 778/1b
<br> 784 01 Litovel
<br>
<br>
<br> Město Litovel
IČO: 00299138
č.účtu: 3620811/0100
<br> ID datové schránky: 4rub4s3
<br> Tel.: +420 585 153 111
<br> Email: sekretariat@mestolitovel.cz
<br> www.litovel.eu
<br>
<br> Zveřejnění schváleného rozpočtu města Litovel na rok 2019
<br> Dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
<br> předpisů,má obec povinnost zveřejnit rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne
<br> jeho schválení a současně má oznámit na úřední desce,kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je
<br> možno nahlédnout do jeho listinné podoby <.>
<br> Dle zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,ve znění pozdějších předpisů,má
<br> obec povinnost zveřejnit na svých internetových stránkách nebo jiným způsobem v místě obvyklým
<br> rozpočet nejpozději do 30 dnů ode dne jeho projednání nebo schválení příslušným orgánem <.>
<br>
<br> V souladu s výše uvedenými skutečnostmi sdělujeme,že rozpočet města Litovel na rok 2019,který byl
<br> schválen na jednání Zastupitelstva města Litovel dne 20.12.2018 je zveřejněn na úřední desce a
<br> v elektronické podobě na adrese www.litovel.eu,případně do listinné podoby je možno nahlédnout na
<br> finančním odboru Městského úřadu Litovel <.>
<br>
<br>
<br> V Litovli dne 14.ledna 2019
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXX
<br> vedoucí finančního odboru

Načteno

edesky.cz/d/2701135

Meta

Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz