« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Zveřejnění záměru města - pronájem nebytových prostor ke komerčnímu využití - budovy bývalé školy v objektu č.p.56 v místní části Unčovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr města
Litovei
<br> Rada m6sta Litovel
zveiejnuje
<br> v souladu s ust.$ 39 odst.I zakona
a.12812000 Sb <.>,o obcich (obecni ziizeni) <,>
<br> ve zndni pozdejSich piedpisti zamdr:
<br> pronajem nebytowych prostor
ke komer6nimu tryuZiti
<br> v
<br> BUDOVA gf1IELfr SXOT,Y
v objektu 6.p.56 <,>
<br> Litovli,mistni 66st Undovice
<br> Objekt budovy disponuje vel}rym zAzemim nebytovych prostor,kter6 je
moZn1 vyttZit ke komerdnim udehim (kancel6.ie nebo jednoduch6 pracovni
a vyrobni cinnosti) <.>
<br> MoZnost pron5.jmu od 1.3.2019 <.>
<br> Zdjemci se mohou hl5.sit nepietrZite po dobu zveiejn6ni tohoto zamd,ru <.>
Pisemn6 nabidky s uvedenim podnikatelskeho zamEru zasilejte na adresu:
<br> k ruk6m tajemnika <,>
Mestslry uiad Litovel,n6m.Pr.Otakara778,784 01 Litovel
<br> Ob6lku oznadte heslem,rUn6ovice 56"
<br> Vyberove iizeni probdhne na schttzi Rady m6sta Litovel.Zajemci,kteii dorudi
pisemnou piihlAsku do vybEroveho iizeni,budou informovdni o dalSim
postupu,proto je nutno uv6st do piihl6rSky telefonni kontakt <.>
<br> Tento zamEr byl schvdlen Radou mdsta Litovel na jeji 85.schfizi dne 25.10 <.>
2Ol8 usnesenim c.2752185 <.>
<br> Pronajiman6 plochy
<br> Typ prostor Plocha
rry5e nijemn6ho
<br> neim6nE
Provozni plocha (telocvicna) 59.85 mz 400,- Kc /m2 lrok
Ostatni plocha (chodba,Satna,WC apod.) 99,30 mz 23O,- Kc I mz I XXX
<br> Zveiejneno X.X.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/2701134

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz