« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Smlouva číslo 2016044 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - Římskokatolická farnost Litovel, oprava varhan v r. 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva - dotace ŘK farnost Litovel
Smlouva číslo 2016044 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel na základě usnesení číslo ZML 14/8
<br> uzavřená v souladu s 5 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> [.Smluvní strany
<br> Město Litovel,se sídlem Nám.Přemysla Otakara 778,784 01 Litovel,IČO 00299138 zastoupené starostou města Ing.Zdeňkem Potužákcm
<br> číslo účtu 3620811111100,KB Litovel
<br> (dále jen poskytovatel)
<br> a
<br> Římskokatolická farnost Litovel,se sídlem Nám.Svobody 676,78401 Litovel,IČO 48770841 zastoupene F.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,telefon XXX XXX XXX
<br> číslo účtu XXXXXXXXXX/XXXX,ČS Litovel
<br> (dáíejen příjemce)
<br> II.Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 190 000,00 Kč,slovy: Stadevadesáítisíckorunčeslgích (dále jen „dotace“) <.>
<br> 2.Dotace podle předchozího bodu musí být použita hospodárné & příjemceje oprávněnji použítjen k úhradě těchto výdajů (účel poskytnutí dotace): spoluúčast !( dotaci na opravu XXXXXX v roce XXXX
<br> X.Dotace bude poskytnutajednorázově na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od podpisu této smlouvy <.>
<br> III.Závazky příjemce
<br> 1.Příjemce povinen při svých činnostech a akcích na viditelném místě a ve všech reklamních apropagačních materiálech vztahujících se ktěmto činnostem a akcím prezentOVat znak města Litovel a uvádět,že činnost příjemce je realizována za finanční spoluúčasti poskytovatele <.>
<br> 2.Příjemce je povinen o dotaci účtovat odděleně <.>
<br> 3.Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provádět kontrolu využití přiznané dotace před jejím poskytnutím,vprůběhu poskytnutí a následně po jejím poskytnutí dle ustanovení zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole,ve znění pozdějších předpisů.Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost <.>
<br> 4.Příjemce nesmí dotaci po...

Načteno

edesky.cz/d/2701133

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz