« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Smlouva číslo 2016027 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel - Charita Šternberk, středisko Litovel, provozní náklady pečovatelské služby v r. 2016, Smlouva č. 2016028 Charita Šternberk - provozní náklady mateřského centra Rybička Lito

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2016028 Charita Šternberk, stř Litovel provozní náklady MC Rybička
\,<.> „"z/gf 003 ? / ZO,/(š / ft!
<br> Smlouva číslo 2016028 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel na základě usnesení ZML 13/Sch
<br> uzavřená v souladu s $ 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> I.Smluvní strany
<br> Město Litovel,se sídlem Nám.Přemysla Otakara 778,784 01 Litovel,IČO 00299138 zastoupene starostou města Ing.Zdeňkem Potužákem
<br> číslo účtu 3620811/0100,KB ex.Litovel
<br> (dálejen poskytovatel)
<br> a
<br> Charita Šternberk,středisko Litovel,se sídlem Vítězná i 129,784 01 Litovel,IČO 45238642 zastoupené Ing.Ludmilou Zavadilovou,telefon 736 750 222; Bc.Pavlínou Vyvozilovou číslo účtu 1802861309/0800,Čs Litovel
<br> (dálejen přijemce)
<br> II.Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem smlouvyje poskytnutí dotace ve výši 130 000,00 Kč,slovy: jednostoatřicettisíckomnčeslgích (dálejen „dotace“) <.>
<br> 2.Dotace podle předchozího bodu musí být použita hospodárné & příjemce je oprávněn ji použít XXX k úhradě těchto výdajů (_ účel poskytnutí dotace): provozní náklady mateřského centra Rybička v roce 2016 <.>
<br> 3.Dotace bude poskytnuta jednorázově na bankovní účet příjemce uvedený vzáhlaví této smlouvy do 14 dnů od podpisu této smlouvy <.>
<br> III.Závazky příjemce
<br> 1.Příjemce je povinen při svých činnostech a akcích na viditelném místě a ve všech reklamních a propagačních materiálech vztahujících se ktěmto činnostem a akcím prezentovat znak města Litovel & uvádět,že činnost příjemce je realizována za finanční spoluúčasti poskytovatele <.>
<br> 2.Příjemce je povinen o dotaci účtovat odděleně <.>
<br> 3.Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provádět kontrolu využití přiznané dotace před jejím poskytnutím,v průběhu poskytnutí a následně po jejím poskytnutí dle ustanovení zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole,ve znění pozdějších předpisů.Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet v...
Smlouva - dotace Charita Šternberk
_;fg/ azýí/ Za/Š/ďzf/f
<br> Smlouva číslo 2016027 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel na základě usnesení ZML 13/5h
<br> uzavřená v souladu s 5 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rOZpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> 1.Smluvní strany
<br> Město Litovel,se sídlem Nám.Přemysla Otakara 778,784 01 Litovel,IČO 00299138 zastoupené starostou města Ing.Zdeňkem Potužákem
<br> číslo účtu 3620811/0100,KB ex.Litovel
<br> (dálejen poskytovatel)
<br> El
<br> Charita Šternberk,středisko Litovel,se sídlem Vítězná ] 129,784 01 Litovel,IČO 45238642 zastoupené Ing.Ludmilou Zavadilovou,telefon 736 750 222; Bc.Pavlínou Vyvozilovou číslo účtu 1802861309/0800,Čs Litovel
<br> (dálejen přý'emce)
<br> (.A
<br> II.Předmět smlouvy
<br> Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 250 000,00 Kč,slovy: dvěsrěpadesáttísíckorunčeských (dále jen „dotace“) <.>
<br> Dotace podle předchozího bodu musí být použita hospodárně a příjemce je oprávněn ji použít XXX k úhradě těchto výdajů (účel poskytnutí dotace):
<br> provozní náklady pečovatelské služby Charity Šternberk,střediska Litovel v roce 2016 <.>
<br> Dotace bude poskytnuta jednorázově na bankovní účet příjemce uvedený vzáhlaví této smlouvy do 14 dnů od podpisu této smlouvy <.>
<br> III.Závazky příjemce
<br> Příjemce je povinen při svých činnostech a akcích na viditelném místě a ve všech reklamních a propagačních materiálech vztahujících se ktěmto činnostem a akcím prezentovat znak města Litovel auvádět,že činnost příjemce je realizována za finanční spoluúčasti poskytovatele <.>
<br> Příjemce je povinen o dotaci účtovat odděleně <.>
<br> Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provádět kontrolu využití přiznané dotace před jejím poskytnutím,v průběhu poskytnutí a následně po jejím poskytnutí dle ustanovení zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole,ve znění pozdějších předpisů.Při této kontroleje příjemce ...

Načteno

edesky.cz/d/2701132

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz