« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Smlouva o poskytnutí dotace - Vlastivědné muzeum Olomouc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva - dotace VMO
ilililil illilililrilllllillll llilllllllilllllilllillllllilllll
HULIPOOBNNIz
<br> Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená v souladu s $ 159 a násl.zákona č.500/2004 sb <.>,správní řád,ve
pozdějších právních předpisů,a se zákonem ě,<.> 25012000 sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších právních předpisů
<br> Město Litovel
<br> nám.P.otakara 778,784 01 Litove|
<br> |Č: 00299138
<br> D|Č: CZ00299138
<br> Zastoupené: |ng.Zdeňkem PotuŽákem,starostou města
<br> Bankovní spojení: č.ú.: 19-3620811/0100,Komerční banka,a.s.o|omouc
<br> (dále jen,<,> poskytovate|.<.> )
<br> a
<br> Vlastivědné muzeum
<br> náměstí Repub|iky 5,77173 o|omouc
iČ: 100609
D|Č:
Úoaj o zápisu ve veřejném rejstříku:
Zastoupené: Ing.Břetis|avem Ho|áskem,ředite|em
Bankovní spojení: č.ú.: 1035811l0100,Komerční banka,a.s.o|omouc
<br> (dá|e jen,<,> př.ljemce <.>,)
<br> uzavíraji níŽe uvedeného dne,měsíce a roku
<br> tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
<br> t <.>
<br> Poskytovate| se na zák|adě této sm|ouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve
výši 127 000,- Kč,s|ovy: sto dvacet sedm tisíc korun českých (dá|e jen: dotace) <.>
<br> Dotace je přísně úče|ová,můŽe být pouŽita jen na úhradu nák|adů,které vznik|y
příjemci v souvis|osti s vyhledáním,převozem a nás|edným restaurováním
|itove|ské archeo|ogické sbírky V roce 2016,a to i před uzavřením této sm|ouvy <,>
a zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty sbírkových předmětů
zapsaných pod přírůstkovými čís|y 676_739170,1234-1247l70 a 90176 Ve
sbírce Vlastivědného muzea v o|omouci.Zdotace ne|ze hradit výdaje,které
nemají povahu záchrany sbírkových předmětů (např' dary a pohoštění,výdaje
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br>
<br> 3 <.>
<br> 4 <.>
<br> na cestovní náhrady a na zpracování projektové dokumentace odborného
zpracování).odborné zpracování sbírkových předmětů spočívá v konzervování <,>
rekonstrukci,inventarizaci a počítačovou evidenci movitého nálezového
materiá|u,s níŽ je spojeno také jeho u|oŽení do nových oba|ů <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2701131

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz