« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Smlouva číslo 2016029 - Folklorní soubor Hanačka - činnost souboru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva - dotace Folklorní soubor Hanačka
X&Z/aajf/zmz/M?
<br> Smlouva číslo 2016029 o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel na základě usnesení ZML 13/5i
<br> uzavřená v souladu s 5 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> 1.Smluvní strany
<br> Město Litovel,se sídlem Nám.Přemysla Otakara 778,784 01 Litovel,IČO 00299138 zastoupené starostou města Ing.Zdeňkem Potužákem
<br> číslo účtu 362081 1/0100,KB ex.Litovel
<br> (dáíejen poslgztovateí)
<br> a
<br> Folklorní soubor HANAČKA,se sídlem Olomoucká 1044,784 01 Litovel,IČO 27036570 zastoupen Stanislavou Kulatou,telefon 737 960 213
<br> číslo účtu 210004210/0100 <,>
<br> (dálejen přý'emce)
<br> II.Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 100 000,00 Kč,slovy: jednoslotisíckorunčesbžch (dále jen „dotace“) <.>
<br> 2.Dotace podle předchozího bodu musí být použita hospodárně a příjemce je oprávněn ji použít XXX k úhradě těchto výdaju (účel poskytnutí dotace): činnost souboru v roce 2016 <.>
<br> 3.Dotace bude poskytnuta jednorázově na bankovní účet příjemce uvedený vzáhlavi této smlouvy do 14 dnů od podpisu této smlouvy <.>
<br> III.Závazky příjemce
<br> 1.Příjemce je povinen při svých činnostech a akcích na viditelném místě a ve všech reklamních apropagačních materiálech vztahujících se ktěmto činnostem a akcím prezentovat znak města Litovel auvádět,že činnost příjemce je realizována za finanční spoluúčasti poskytovatele <.>
<br> 2.Příjemce je povinen o dotaci účtovat odděleně <.>
<br> 3.Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provádět kontrolu využití přiznané dotace před jejím poskytnutím,v průběhu poskytnutí a následně po jejím poskytnutí dle ustanovení zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole,ve znění pozdějších předpisů.Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost <,>
<br> 4.Příjemce nesmí dotaci použít na mzdové v...

Načteno

edesky.cz/d/2701130

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz