« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Dražební vyhláška, nemovitosti v k. ú. Proseč nad Nisou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

181143054
Č.j.: 137 Ex 11430/18-54
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-venkov,pověřený Okresním soudem v Jablonci nad Nisou
vedením exekuce na základě exekučního titulu - usnesení č.j.10 C 111/2016-105 ze dne 31.08.2018 vydaného
Okresním soudem v Jablonci nad Nisou,který nabyl právní moci dne 17.03.2018 a je vykonatelný ve věci uspokojení
pohledávky
<br> oprávněného: UniCredit XXXX XXXXX Republic and Slovakia,a.s <.>
se sídlem Želetavská 1525/1,Praha 4,PSČ: 140 92,IČ: 64948242
<br> (dále pouze oprávněný)
<br> proti
povinnému:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
bytem Za Říčkou č.p.XXX,Jablonec nad Nisou,PSČ: 468 04,dat.nar.: 06.08.1942
zast.zmocněncem Ing.arch.XXXX XXXXXXX,Karlovská č.p.XXX,Liberec
<br> (dále pouze povinný)
<br> v částce,která se skládá z:
pohledávky ve výši 1.232.064,80 Kč a jejího příslušenství,tj <.>
a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného uhradit
soudnímu exekutorovi náklady exekuce,jejichž výše je stanovena v příkazu k úhradě nákladů exekuce,vydává toto
<br> Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
(dražební vyhláška)
<br> I.Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru:
www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronického dražebního jednání dne 19.03.2019 v 10:30:00 hod <.>
<br> Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání <,>
postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno
další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí
příklep dražiteli,který učinil nejvyšší podání.Ukončení elekt...
181143053
Č.j.: 137 Ex 11430/18-53
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-venkov,pověřený Okresním soudem v Jablonci nad Nisou
vedením exekuce na základě exekučního titulu - usnesení č.j.10 C 111/2016-105 ze dne 31.08.2018 vydaného
Okresním soudem v Jablonci nad Nisou,který nabyl právní moci dne 17.03.2018 a je vykonatelný ve věci uspokojení
pohledávky
<br> oprávněného: UniCredit XXXX XXXXX Republic and Slovakia,a.s <.>
se sídlem Želetavská 1525/1,Praha 4,PSČ: 140 92,IČ: 64948242
<br> (dále pouze oprávněný)
<br> proti
povinnému:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
bytem Za Říčkou č.p.XXX,Jablonec nad Nisou,PSČ: 468 04,dat.nar.: 06.08.1942
zast.zmocněncem Ing.arch.XXXX XXXXXXX,Karlovská č.p.XXX,Liberec
<br> (dále pouze povinný)
<br> v částce,která se skládá z:
pohledávky ve výši 1.232.064,80 Kč a jejího příslušenství,tj <.>
a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného uhradit
soudnímu exekutorovi náklady exekuce,jejichž výše je stanovena v příkazu k úhradě nákladů exekuce,vydává toto
<br> Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
(dražební vyhláška)
<br> I.Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru:
www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronického dražebního jednání dne 19.03.2019 v 10:00:00 hod <.>
<br> Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání <,>
postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno
další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí
příklep dražiteli,který učinil nejvyšší podání.Ukončení elekt...

Načteno

edesky.cz/d/2700182

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz