« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. - zásady pro poskytování dotací
Stránka 1 z 4
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zásady pro poskytování dotací
<br> z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele sociálních
<br> služeb dle zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách
<br>
<br>
<br> I.Všeobecná ustanovení
<br>
<br> 1.Tyto Zásady stanoví postup při poskytování dotací z rozpočtu statutárního města
Jablonec nad Nisou (dále jen SMJN) k financování běžných nákladů souvisejících
<br> s poskytováním sociálních služeb.Tato dotace je poskytnuta SMJN v souladu se zákonem
<br> č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,v platném znění,zákonem č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění a zákonem č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích /obecní zřízení/,v platném znění <.>
<br>
<br> 2.Na dotaci není právní nárok <.>
<br>
3.Dotace nebude poskytnuta žadatelům,kteří dluží finanční prostředky SMJN nebo jím
zřízeným organizacím a založeným společnostem,dále pak orgánům státní správy,územním
<br> samosprávným celkům,zdravotní pojišťovně a orgánům sociálního zabezpečení <.>
<br>
<br> 4.Objem finančních prostředků dotačního programu na podporu sociálních služeb je
vymezen ve schváleném rozpočtu SMJN <.>
<br>
<br> 5.Podmínky poskytnutí dotace,jejíž součástí jsou peněžní prostředky,které poskytovatel
dotace obdržel ze státního rozpočtu,z rozpočtu státního fondu nebo Národního fondu,musí
<br> být v souladu s podmínkami,za kterých byly poskytovateli dotace peněžní prostředky
<br> poskytnuty <.>
<br>
<br>
<br> II.Poskytování dotací
<br>
<br> 1.Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou (dále jen ZM) na základě doporučení Komise
humanitní a sociální péče Rady města Jablonec nad Nisou a Řídicí skupiny komunitního
<br> plánování schválí dotační program na podporu sociálních služeb z rozpočtu SMJN (dále jen
<br> dotační program) včetně pravidel pro poskytování dotací <.>
<br>
<br> 2.Po schválení v ZM je dotační program včetně jeho pravidel a termínu pro podávání žádostí
o dotaci veřejně vyhlášen <.>
<...
Hodnotící kritéria (dotace na soc. služby)
List1 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA - DOTACE Z ROZPOČTU SMJN NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2019 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY (HODNOCENO NA ODDĚLENÍ SOCIÁNÍCH SLUŽEB): Hodnotící otázky Způsob hodnocení Hodnocení Komentář I.Žádost je zpracována na předepsaném formuláři,úplná,v souladu s výzvou,přehledná,srozumitelná a věcně provázaná,obsahuje všechny požadované údaje a přílohy.Ano Ne II.Žádost (druh sociální služby) odpovídá cílům a opatřením platného komunitního plánu a je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020.Ano Ne III.Žadatel je členem pracovní skupiny komunitního plánování k datu zveřejnění dotačního programu.Ano Ne IV.V případě,že žadatel obdržel finanční podporu na sociální službu od SMJN v předchozích letech,vyúčtování je v pořádku.Ano Ne V případě,že žádost nesplní jeden ze základních požadavků (je hodnoceno odpovědí NE),nelze sociální službu podpořit.Žádost je vyřazena z hodnocení.ODBORNÉ POŽADAVKY (HODNOCENO V ŘÍDÍCÍ SKUPINĚ KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ) MAXIMUM BODŮ: 120 Hodnotící otázky Způsob hodnocení Hodnocení Komentář 1) Účast v procesu komunitního plánování Jablonecka Žadatel se aktivně účastní jednání Ano - 5 bodů (účast více než 70%) Ne - 0 bodů 2) Potřebnost sociální služby poskytované žadatelem pro obyvatele města/poptávka po službě Potřebnost služby poskytované žadatelem pro cílovou skupinu - Akční plán 2019 A) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,azylové domy,nízkoprahová denní centra,noclehárny,podpora samostatného bydlení,sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,raná péče 50 bodů B) terénní programy,pečovatelská služba,osobní asistence,kontaktní centra,terapeutické komunity,odborné sociální poradenství (občanské poradny) 30 bodů C) odborné sociální poradenství,služby následné péče,sociální rehabilitace,sociální terapeutické dílny,sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,chráněné bydlení,tlumočnické služby,centra denních služeb,domy na půl cesty,odlehčovací služby (terénn...
Žádost o dotaci pro poskytovatele soc. služeb dle zák. 108/2006 Sb.
žádost_2019 ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DLE ZÁKONA Č.108/2006 Sb <.>,O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH číslo žádosti Datum přijetí žádosti od 14.1.2019 do 31.1.2019 do 12.00 hodin: PID: INFORMACE O ŽADATELI Název / jméno žadatele (přesný název dle registrace) IČO Právní forma Číslo a datum registrace právní subjektivity Sídlo / adresa žadatele Ulice Č.orient/p.Obec PSČ Kontaktní údaje Telefon Email WWW stránky Bankovní spojení (č.účtu) Banka Statutární zástupce Jméno Funkce Telefon Email Zaměření činnosti žadatele,vč.rozčlenění služby poskytované na územi LK/Jablonecka/města JBC (možno uvést na zvláštní list) Celkové NÁKLADY/PŘÍJMY na činnost (celkové hospodaření subjektu) Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Celkové NÁKLADY Celkové PŘÍJMY INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ Druh sociální služby včetně § zákona.č.108/2006 Sb.Datum registrace sociální služby Identifikátor sociální služby Požadovaná výše dotace od statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2019 Předpokládané náklady na sociální službu v roce 2019 celkem/ na území statutárního města Jablonec nad Nisou/ na území ORP Jablonec nad Nisou* Celkem JBC ORP* Celkové předpokládané náklady na sociální službu (dle identifikátoru) v roce 2019 Skutečné náklady na sociální službu v roce 2018 celkem/ na území statutárního města Jablonec nad Nisou/ na území ORP Jablonec nad Nisou* Celkem Drahomíra Duštírová: Drahomíra Duštírová: JBC ORP* Osoba odpovědná za realizaci sociální služby Jméno Telefon Email Sociální služba bude v roce 2019 realizována kdy/kde Termín Oblast/ území/adresa Působnost sociální služby Popis sociální služby,záměr,cíle,zvláštní aktivity nad rámec zákona,předpokládaný přínos (možno uvést na zvláštní list) * ORP Jablonec nad Nisou: Bedřichov,Dalešice,Jablonec nad Nisou,Janov nad Nisou,Josefův Důl,Lučany nad Nisou,Maršovice,Nová Ves nad Nisou,Pulečný,Rádlo,Rychnov u Jablonce nad Nisou Zvláštní kvality Vámi poskytované sociální služby Cílová skupina (možn...
Dotační program na podporu reg. sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2019
Dotace na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,v platném znění
<br> Účel podpory
Dotace se poskytuje k financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb,kteří jsou zapsáni v registru v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb <.>, o obcích (obecní zřízení), v platném znění <.>
Poskytované    sociální    služby    jsou   v   souladu   se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020,s 3. komunitním plánem sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 -2019 a Akčním plánem 2019 <.>
<br> Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu SMJN na podporu sociálních služeb
6 962 000 Kč
<br> Administrátor
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,oddělení sociálních služeb MMJN
<br> Kontaktní osoba
Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,dustirova@mestojablonec.cz
<br> Odkaz na webové stránky
www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/formulare.html
<br> Datum zveřejnění dotačního programu
14.12.2018
<br> Datum zahájení příjmu žádostí
14.1.2019 od 8.00 hodin
<br> Datum ukončení příjmu žádostí
31.1.2019 ve 12.00 hodin
<br> Základní podmínky
<br> Způsobilé náklady
Dotaci lze čerpat XXX do výše a k účelu sjednanému ve smlouvě.Dotace se poskytuje vždy pouze na úhradu způsobilých nákladů pro realizaci základních činností sociálních služeb v rozsahu stanoveném podle zákona   č.   108/2006 Sb <.>,o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb <.>,v platném znění <.>
<br> Nezpůsobilé náklady
· nesouvisející s poskytováním základních činností příslušné sociální služby <,>
<br> · na zdravotní péči poskytovanou pod...

Načteno

edesky.cz/d/2700146

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz