« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

160219970
č.j.197 EX 2199/16-70
<br> Usnesení o nařízení dražebního roku
(dražební vyhláška) – elektronická dražba
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě pověření k provedení exekuce,vydaného Okresním
soudem v Šumperku dne 21.03.2016 č.j.4 EXE 607/2016-9,podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního
soudu v Šumperku č.j.EPR 244138/2015 - 14 ze dne 20.01.2016 <,>
<br> proti povinnému: XXXXXXXX XXXX,bytem A.Kašpara XX/X,Šumperk,dat.nar.: 10.05.1971
<br> na návrh oprávněného: Ambulantní služby,spol.s r.o <.>,se sídlem Dukelská 456,Jeseník,IČ: 48396427
<br> k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 287.671,33 Kč s příslušenstvím a
k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného uhradit
soudnímu exekutorovi náklady exekuce,rozhodl
<br> t a k t o:
<br> I.Nařizuje se další elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese portálu
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 13.03.2019 v 12:30 hod <.>,od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání <.>
<br> Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 13.03.2019 v 13:00 hod.Dražba se však koná do doby <,>
dokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby
učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od
okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od
posledního učiněného podání pět minut aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní
podání a dražba končí.Podání je bráno za učiněné pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb
dražiteli zpětně potvrzeno zasláním zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě <.>
<br> II.Předmětem dražby je tato movit...

Načteno

edesky.cz/d/2700013

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz