« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1
č.j: 111 EXD 1/19 - 9
<br> U S N E S E N Í
<br> JUDr.XXXX XXXX,soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy,nám.Míru 53/59,568 02 Svitavy,ve věci
dobrovolné dražby na návrh navrhovatele AGRO Mouřenín spol.s r.o <.>,IČ 25258079,se sídlem náměstí
Míru 133/70,Svitavy,PSČ 568 02 <,>
v souladu s ustanovením § 76 odst.2 zákona č.120/2001 Sb <.>,exekuční řád (dále XXX XXXX „e.ř.“) a za
přiměřeného použité ustanovení šesté části,hlavy páté zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád (dále jen
jako „o.s.ř.“) <,>
vydává
<br> u s n e s e n í o n a ř í z e n í e l e k t r o n i c k é d r a ž b y
DOBROVOLNÁ DRAŽBA
<br> I.Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> http:// www.drazby-exekuce-online.cz
<br> Zahájení dražby u nemovitostí uvedených v bodě II.pod písm.a) dne 12.03.2019 v
09:00:00 hodin
<br> Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání <.>
Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby činěno
podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět
minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející
věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno
další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Bezprostředně po
ukončení dražby exekutor udělí příklep dražiteli,který učinil nejvyšší podání.V případě,že
dražitelé neučiní ani nejnižší podání,bude elektronická dražba ukončena dne 12.03.2019 v
09:30:00 hodin <.>
<br> Zahájení dražby u nemovitostí uvedených v bodě II.pod písm.b) dne 12.03.2019 v
09:30:00 hodin
<br> Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání <.>
Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby činěno
podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět
minut od okamžiku učinění podání.Bud...

Načteno

edesky.cz/d/2700009

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz