« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace DZ (stanoveno)
Slezka pm chndce a cyklisly Libina - Šumvald SITUACE STAVBY - LIBINA
<br> STEZM FRO CHDDCEACYKLISTX :allmvá CIV 3 (530610
<br> ;
<br> ?
<br> 50101.1,101.2 E » Šáh-"
<br>.351.- ;
<br> ; š
<br> STANOVENO
<br> HlilzrslímřwznmcžAnwm.g m.<.>.; 005
<br> [siíumc SrAvnf-ualm
<br> mc? Mar/aan ZNAČKA
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> PODPIS
<br> LM &%
<br> ZNAČKA DATUM
<br> 4.2.ZDN
<br>.<.>.<.> n.<.> -nnn-nnunuuunu-u
<br> ? MSL/2m ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> STANOVENO MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br> Hau
<br>.<.>
<br> Stezka pro chodce a cyklisty Šumvald - Libina
<br> SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHÚ
<br> ďr.NOVÁ HRADECNA
<br> mouasucs "RIDEČNA \,<.>
<br> DLouuA LOUČKA
<br> :.<.> \ <.>
<br> 2- if
<br> =2'129c uhaswmccmnn nuumwmx <.>
<br> mumm/ SDGPLDDIny.2mHua£qul [NWN-%.“ ffi/“fm km.<.> na ammnsmssma
<br> Herní-755%: áx \Dneunmnov „une Dsmms mm anMwa mmm mnm
<br>,:wesmn aiunaxnnosnuzsnruLELun unum 3m |E=1gxs.u|a GnéEI.<.> 67(=.53352534-2'&(Il5\'&<.1,5-<5urálůnňgaůmf' E?$9[%iEI1%-GTkllÉ:|DJg=_fl(Ečl iesn u %u11628+511e'lětá[1ĚHE?59%< g:.51e 5'7' 5.785ý1Ě-19é.5(6Uá,55Ě&OG19:
Stanovení DZ OOP
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 11923/2019
<br> Naše sp.zn.: 100904/2018 DOP/JAPO
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 4.2.2019
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX01Z8RY1*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> S T A N O V E N Í M Í S T N Í Ú P R A V Y P R O V O Z U
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> od
<br> Obec Libina,IČO: 00302899,Libina 523,788 05 Libina,kterou zastupuje EPROJEKT s.r.o <.>,IČO:
<br> 62361457,Na Hrázi 781/15,750 02 Přerov <,>
<br> (dále jen „žadatel“) ze dne 2.10.2018 a po předchozím projednání návrhu místní úpravy provozu
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR - DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích,a kladném stanovisku ze dne 13.11.2018 pod č.j.KRPM-139359-
<br> 1/ČJ-2018-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na pozemní komuni...

Načteno

edesky.cz/d/2700007

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz