« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Nabídka prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Louny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PENB Tyršovo nám 1970
PRůKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Euoow
<br> wr- r;-
<br>.| 4 | i
<br> Ulice,číslo: Tyršovo nám.<.> 1970
<br> PSČ,místo: 44001 Louny
<br> „!Celková energeticky vztažná plocha: 253,00 rnz
<br> Will! i _ <,>
<br> Typ budovy: admin.budova-nobytovi íednotka č.101 462,10 m? 1,“ WM:—:|s
<br> _íP šacha obálky budovy: Objemový faktor tvaru AN:
<br> ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY
<br> !
<br> A Osvětlení: f Jiné:
<br> -.—.—._
<br> : Olma : dveřo:
<br> DOPORUČENÁ OPATŘENÍ
<br> ?.<.> -—._.<.>.-._„.<.>._.-._._„_—-.-.„„.„.___4.<.> __ „__— <.>,„.<.>.“—-.<.>.<.>.—
<br> š Opatřnm' pro
<br> [-.<.>.„„
<br> Vnčíif stěny:
<br> Stanovena
<br> Střechu:
<br> Podlahu:
<br> Vytápění:
<br> Chlum! ! kllmnllzaci: Vělrání: A“ Přípravu teplé vody:
<br> má.; nugumgu: OIHOW nousuoimua lu nuda: ; tanga! ]umupqu & maul nmmmd n onomu quod —
<br> PODÍL iNERGONOSfTElů NA oooANE ENERGII
<br> Hodnoty pro celou budovu MWfok
<br>.<.> Smlllivlmmm'nl.Muzeum-m
<br> Celková dodaná energie (Energia na vstupu do budovy)
<br> „Měrné hodnoty kWhltrankln
<br> Neobnovitolná primární energie (Vily pfmrozu budovy na životnl proděkan-_
<br> UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
<br>.<.>.<.> -.v.<.>.„-.<.>.<.> __ <.>
<br> own budovy vyuml
<br> \.<.> __.<.>.4,„.<.> „_ <.>,<.>.<.>.<.>.<.>.____—.<.>.<.> -._._._,w-.<.>.A.<.> —.<.>.<,>
<br> Velmi úsporná
<br> 124
<br> ; Hodnoty pro celou budovu '.L M\Mnrrok
<br> L.___.__.<.> -_.<.>.___.<.>.<.> -._.<.> _—.<.> \_.-.l.„-.<.>.<.>.„.<.>.<.>.<.> -.<.>.<.>.<,>
<br> !
<br> u'lll “ním,-"Kl.<.>.-
<br> _ 28,2 L.<.> --.<.> _- „-.<.>.<.>.' „.<.>.<.> „„.<.>.<.> - _.<.>
<br> Hodnoty pro celou budovu MWWrok
<br> Dílčí dodané energie Máme hodnoty kWhtml
<br> rok) a: 331.<,>
<br> 'W %,? ' 3.25 f'nlř
<br> 0.2.1,0
<br> Zamia: lng.XXXXX XXXXX
<br> Kamala; XXX XXX XXX
<br> Osvědčení č.:
<br> od
<br> Vyhotoveno dtm“ ?.82013
<br> POŘPÍS <.>,na—___; % Cair! i
Nabídka prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Louny
ÚSTŘEDNA E-MAIL INTERNET BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ DIČ
415 621 111 podatelna@mulouny.cz www.mulouny.cz ČS Louny,č.ú.19-1020793399/0800 00265209 CZ00265209
<br> M ě s t o L o u n y
<br> odbor správy majetku
<br> Mírové náměstí 35,440 23 Louny
<br>
<br> Úřední deska MÚ Louny
<br>
<br>
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: MULNCJ 78639/2018/OSM
<br>
VYŘIZUJE Věra Hrynčuková
<br> TELEFON: 415 621 104
FAX: 415 621 100
DATUM: 17.10.2018
<br>
<br>
<br> Nabídka prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Louny
<br>
Volný nebytový prostor,jednotka č.1970/101,v I.podzemním podlaží budovy s čp.1969
a čp.1970,Tyršovo náměstí v Lounech.Předmětem prodeje je rovněž spoluvlastnický podíl
v rozsahu ideálních 2044/21856 na společných částech budovy s čp.1969 a čp.1970
a spoluvlastnický podíl v rozsahu ideálních 2044/21856 vzhledem k celku pozemku p.č.2480/2 <,>
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 752 m2.Výše uvedené skutečnosti jsou zapsány
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,Katastrálního pracoviště Louny <,>
na listu vlastnictví č.7623 pro obec a katastrální území Louny <.>
<br> Kupní cena: 767.570 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Úplné znění průkazu energetické náročnosti budovy k výše uvedené jednotce je k nahlédnutí na
majetkoprávním oddělení odboru správy majetku Městského úřadu Louny <.>
<br>
<br>
2/2
<br> ÚSTŘEDNA E-MAIL INTERNET BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ DIČ
415 621 111 podatelna@mulouny.cz www.mulouny.cz ČS Louny,č.ú.19-1020793399/0800 00265209 CZ00265209
<br>
Právo uzavření kupní smlouvy na výše uvedený nemovitý majetek má první zájemce
o odkoupení,čímž se rozumí první zájemce,který doloží složení kupní ceny na účet města <.>
<br> Bližší informace Vám v případě zájmu podají pracovníci odboru správy majetku Městského
úřadu Louny na tel.: 415 621 155 a 415 621 133.Nabídku prodeje nemovitostí najdete rovněž
na www.mulouny.cz/úřední deska/výběrová řízení,prodeje a pronájmy <.>
<br>
<br>
<br> Otisk úředního razítka
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
vedoucí odboru správy m...

Načteno

edesky.cz/d/2699784

Meta

Nabídka zaměstnání   Prodej   Prodej   Nabídka zaměstnání   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz