« Najít podobné dokumenty

Město Třebíč - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Úprava účelové komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebíč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Úprava účelové komunikace
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb
<br>
<br> Karlovo nám.104/55,674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6,674 01 Třebíč
<br>
<br> Spis č.: ODKS/1717/2019 V Třebíči dne 06.02.2019
Č.j.: ODKS 9648/19 - SPIS 1717/2019/St
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: jitka.stastna@trebic.cz
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
O Z N Á M E N Í
<br> O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Pan
XXXXX XXXXXX,Výprachtice č.p.XXX,XXX XX Lanškroun
prostřednictvím
Ing.XXXXX XXXXX,Lidická č.p.XXX/XX,Borovina,674 01 Třebíč 1
<br>
<br>
podal podle § 94j zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon,dále stavební zákon),a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu dne 04.02.2019 žádost o
vydání společného povolení na stavbu:
<br> Úprava účelové komunikace
na pozemku: pozemkové parcely číslo 1712/7,1712/42 v katastrálním území Třebíč <.>
<br> Uvedeným dnem bylo toto řízení zahájeno <.>
<br> Městský úřad Třebíč,odbor dopravy a komunálních služeb jako speciální stavební úřad
příslušný dle ustanovení § 15 odst.1 písm.c) stavebního zákona a ustanovení § 40 odst.4
písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích v platném znění,oznamuje ve
smyslu § 94m stavebního zákona a dle § 144 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům zahájení společného územního a stavebního řízení v uvedené věci <.>
<br> Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu
provádění,upouští ve smyslu § 94m odst.3) stavebního zákona od ústního jednání <.>
<br> Závazná stanoviska,která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst.4 stavebního
zákona a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději do
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2697929

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebíč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz