« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 7. únor 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oprava chodníků Vejrostova - Fleischnerova - Ečerova
'/?—— azpáo/W/KAL
<br> MAGISTRÁT MĚSTA BRNA 601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> Odbor dopravy
<br> Č.j.: MMB/0042732/2019 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/OD/MMB/OO42732/2019 Ing.Lang /542174217 6.2.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle š 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-l2398-1/ČJ-2019—0600DI <,>
<br> ze dne 23.1.2019,postupem v souladu s ustanovením 5 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641 stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na místních pozemních komunikacích Vejrostova,Fleischnerova,Ečerova a na veřejně přístupných účelových komunikacích chodníky podél ul.Vejrostova podle dokumentace,kteráje nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu opravy chodníků na ul.Vej rostova v úseku Fleischnerova — Ečerova <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je cca 8 týdnů v období 1.3.— 1.10.2019.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být vrozporu spříslušnými ustanoveními zákona č.36í/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé ...

Načteno

edesky.cz/d/2694387

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz