« Najít podobné dokumenty

Městys Budišov - Výzva k podání cenové nabídky - II. etapa restaurování nástěnných maleb v zámecké kapli sv. Anny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Budišov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání cenové nabídky - II. etapa restaurování nástěnných maleb v zámecké kapli sv. Anny
Městys Budišov vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci díla:
<br> RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÝCH MALEB V ZÁMECKÉ KAPLI sv.ANNY
<br> - zakázka malého rozsahu na služby — zadávací řízení mimo režim zákona č.137/2006 Sb.<.>
<br> Zadavatel:
<br> Městys Budišov
<br> Budišov 360,PSČ 675 03 Budišov
<br> Zastoupený Petrem Piňosem,starostou
<br> IČ: 00289 159
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXX — tel.: XXX XXX XXX,vanova©mestysbudisov.cz
<br> Lokalizace zakázky: Městys Budišov,Zámek Budišov čp.1 — p.č.st.1 — kulturní památka,číslo rejstříku ÚSKP ČR 36993/7-254
<br> Vymezení zakázky:
<br> Restaurování nástěnných maleb v zámecké kapli sv.XXXX - II.etapa - restaurování nástěnných maleb.Zakázka bude dodána včetně restaurátorské dokumentace.Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska správního orgánu státní památkové péče Městského úřadu Třebíč,Odboru školství a kultury č.].OŠK 6760/14.spis 1326/2014/OL <.>
<br> Předpokládaná cena zakázky vč.DPH: 530 000,- Kč
<br> Doba a místo plnění zakázky: - předpokládaná doba plnění zakázky je květen - říjen 2019 v areálu zámku Budišov <.>
<br> Požadavky na zpracování nabídkové ceny
<br> — uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu pro celý předmět zakázky součtem všech položek oceněného rozpočtu <.>
<br> - výše podané cenové nabídkyje závazná po celou dobu realizace akce
<br> — XXXX XXXX stanovena XXXX XXXX nejvýše přípustná,kterou není možno překročit
<br> Požadavky na_prokázání splnění kvalifikace:
<br> Zadavatel požaduje v nabídce doložit:
<br> - čest.prohlášení o splněnízákl.kvalifikačních předpokladů dle 5 74,zák.č.134/2016 Sb <.>
<br> - kopii živnostenského listu,případně výpis z obchodního rejstříku
<br> - kopii dokladu o oprávnění k provádění restaurátorské činnosti v rozsahu vydaném Ministerstvem kultury ČR
<br> Způsob hodnocení nabídek: Nabídky 1budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny.Výběr nejvhodnější nabídky provede Rada městyse Budišov <.>
<br> Požadavky na způsob zpracování nabídky: Podklady pro realizaci uvedené akce budo...

Načteno

edesky.cz/d/2690796

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Budišov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz