« Najít podobné dokumenty

Obec Závada - Výzva k podání cenové nabídky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Závada.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Čestné prohlášení účastníka
Příloha č.3
<br> Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení
o zakázku
<br> Zakázka dle § 27,písm.a) a § 31 zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek,v platném znění - jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)
<br> 1.Zakázka
<br> Název zakázky:
Pořízení mobiliáře u cyklotrasy v Závadě
<br> 2.Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení
<br> Název:
<br>
Sídlo:
<br>
IČO:
<br>
Osoba oprávněná jednat :
<br>
<br>
Jako účastník zadávacího řízení,čestně prohlašuji,že jsem způsobilým dodavatelem,který
<br> a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 zákona č.134/2016 Sb.nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží <,>
<br> b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
<br> c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
<br> d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
<br> e) není v likvidaci,proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku,vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele <.>
<br> Jako účastník zadávacího řízení,který je právnickou osobou,splňuje podmínku podle písm.a) tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,musí podmínku podle písm.a) splňovat
<br> · tato právnická osoba <,>
<br> · každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
<br> · osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele <.>
<br> Jako účastník zadávacího řízení,který je pobo...
Položkový rozpočet
List1
Položkový rozpočet - pořízení mobiliáře u cyklotrasy v obci Závada příloha č.2
<br> XXXX XXX DPH Cena vč.DPH
Zastřešené odpočívadlo včetně montáže a dlažby
Sestava lavičky se stolem (cena max 39tis Kč)
Stojan na kola
Odpadkový koš
Mapový stojan
Celková cena
Návrh SOD
Smlouva o dílo
<br> Pořízení mobiliáře
<br>
<br> SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění
I <.>
<br> Smluvní strany
<br> Název
<br> Obec Závada
se sídlem
Závada 106,747 19 Bohuslavice
IČ
<br> 00635553
DIČ
<br> Obec Závada není plátcem DPH
<br> za kterou jedná Ing.XXXXXX XXXXXXX,starostka obce (kontaktní údaje: tel.XXX XXX XXX,601 331 162,email: obec@zavada.cz)
dále také jen Objednatel
a
<br> Společnost
<br> se sídlem
<br> IČ
<br>
DIČ
<br>
Zastoupen
<br> č.účtu
<br>
dále také jen Zhotovitel
II <.>
<br> Předmět díla
Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu <.>
<br> Dílem se v souladu s platnou právní úpravou a pro účely této zakázky rozumí pořízení mobiliáře u cyklotrasy v obci Závada <.>
Dílo je dále specifikováno ve Výzvě k podání nabídky (v uzavřené výzvě),na základě něhož byl zhotovitel vybrán <.>
Zhotovitel prohlašuje,že před podpisem smlouvy zvážil podmínky realizace díla,zkontroloval související dokumentaci a neshledal takové závady,které by bránily zdárnému provedení díla <.>
<br> Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna související plnění a práce tvořící předmět díla,včetně vybudování zařízení staveniště,zabezpečení dopravních opatření a další činnosti potřebné k řádnému zahájení a provádění díla <.>
<br> Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace pečovat o ochranu okolí stavby a zpevněných ploch eventuálně inženýrských sítí v místě stavby a zabránit jejich poškození <.>
<br> Součástí díla je i provedení všech předepsaných zkoušek,které vyplývají z předané dokumentace nebo povahy díla a budou v detailní podobě předány zhotovitelem v dokumentaci skutečného provedení stavby jako součást díla.Tuto dokumentaci zpracuje zhotovitel a předá objednateli...
Výzva k podání cenové nabídky
Obec Závada Závada 106,747 19 Bohuslavice
<br> VÝZVA |< PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
<br> ve veřejné zakázce malého rozsahu.Jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim Zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek,dle metodického pokynu MMR
<br> 1.IDENTIFIKACE ZADAVATELE
<br> Název zadavatele: Sídlo zadavatele: Zastoupený:
<br> IČ zadavatele:
<br> DIČ zadavatele:
<br> Kontaktní osoba zadavatele:
<br> Obec Závada
<br> Závada 106,747 19 Bohuslavice
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,starostka obce XXXXXXXX
<br> Obec Závada není plátcem DPH
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> X.IDENTIFIKACE ZAKÁZKY
<br> Název zakázky:
<br> Datum vyhlášení zakázky:
<br> Předmět zakázky:
<br> Specifikace prací
<br> Lhůta pro podávání nabidek Zahájení příjmu nabídek:
<br> Ukončení příjmu nabídek:
<br> Místo dodání! převzetí nabídky:
<br> Pořízení mobiliáře u cyklotrasy v Závadě
<br> 31.1.2019
<br> zakázka na dodávky
<br> - Dodávka zastřešeného dřevěného odpočívadla včetně montáže a včetně pokládky dlažby (max rozměr 5x5m) u cyklotrasy č.6095 v obci Závada
<br> - Odpočívadlo bude vybaveno min.2ks laviček a XXX.jedním stolem,mapovým stojanem,stojanem na minimálně 4 kola a odpadkovým košem
<br> dnem zveřejněnívýzvy
<br> 1.3.2019 do 12:00 hod.Za rozhodný se považuje okamžik doručení nabídky na OÚ Závada <.>
<br> Nabídka musí být dodána bud' osobně,nebo doporučenou poštou na adresu zadavatele: Obec Závada,Závada 106,747 19 Bohuslavice.Osobní předání bude stvrzeno příslušným zápisem.Nabídka musí být v řádně uzavřené a zalepené,viditelně označené: „NEOTVÍRAT— VŘ pořízení mobiliáře" a na níž bude uvedena kontaktní adresa uchazeče <.>
<br> Obec Závada Závada 106,747 19 Bohuslavice
<br> Tel.+420 595 055 106 str.1 www.zavada.cz celkem 3
<br> Obec Závada Závada 106,747 19 Bohuslavice
<br> Typ zakázky: Zakázka malého rozsahu
<br> Termín dokončenídíla: Dílo bude dokončeno a řádně předáno do 3 měsíců od data uzavření smlouvy o dílo.Smlouva bude svítězem výběrového řízení uzavřena ihned po skon...

Načteno

edesky.cz/d/2674680

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Závada      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz