« Najít podobné dokumenty

Obec Bělušice - ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE 21. 1. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva 21. 1. 2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.1.2019 v 17:30 v zasedací místnosti OÚ Bělušice
<br> Přítomni: zastupitelé v počtu 5 a 21 občanů Obce Bělušice viz listina podpisů přítomných.(příloha zápisu)
<br> Ad1 Zasedání zastupitelstva obce Bělušice zahájil starosta Bc.XXXXX XXXXXX v XX:XXhodin.Přivítal všechny přítomné.Konstatoval,že zasedání bylo svoláno v souladu s ustanovením 993 odst.1 zákona č.128/20005b,o obcích a informace 0 zasedání byla vyvěšena řádně na úřední desce obecního úřadu.Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením & 91 a 9 93 zákona o obcích.Přítomno 5 členů,zastupitelstvo obce Bělušice je usnášeníschopné.Omluveni XXXXX XXXX a XXXX XXXXXXXX <.>
<br> AdX Starosta Bc.XXXXX XXXXXX konstatoval,že byl prověřen a zkontrolován zápis s usnesením z minulé schůze.Nebyly shledány žádné nedostatky <.>
<br> Ad3 Starosta Bc.XXXXX XXXXXX navrhl Václava Klepala jako zapisovatele a XXXXXXX Havlíčka a XXXXXXXXX Svobodu jako ověřovatele zápisu zjednání zastupitelstva obce <.>
<br> Hlasování 5 pro 0 proti 0 se zdržel
<br> Ad4 Starosta Bc.XXXXX XXXXXX seznámil všechny přítomné s programem zastupitelstva.K programu nebyly žádné připomínky a bude se schvalovat ve znění vyvěšeném na úřední desce.Následně nechal hlasovat o programu <.>
<br> Hlasování: 5-0—0
<br> Zahájení
<br> Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze zastupitelstva Volba zapisovatele a ověřovatelů zasedání
<br> Schválení programu schůze
<br> Schválení rozpočtu obce na rok 2019
<br> Schválení návrhu na čerpání dotačního titulu MMR- dětské hřiště Schválení zvýšení poplatku za popelnice pro rekreační objekty Změna úředních hodin OÚ Bělušice
<br> Diskuze
<br> 10.Usnesení
<br> 11.Závěr
<br> wwsawewwr
<br> <.>
<br> Ad5 Starosta Bc.XXXXX XXXXXX přednesl návrh rozpočtu obce na rok XXXX.Zmínil,že rozpočet bude schvalován přesně dle návrhu jak byl řádně vyvěšen na úřední desce.Poté předal slovo místostarostovi Václavu Klepalovi.Ten zmínil,že rozpočet byl vytvořen dle příjmů a výd...

Načteno

edesky.cz/d/2660257

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz