« Najít podobné dokumenty

Obec Újezd u Černé Hory - Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Újezd u Černé Hory.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva
Stránka 1 z 5
<br>
Obec Újezd u Černé Hory
Zastupitelstvo obce
<br>
<br>
ZÁPIS č.1/2019
z 3.zasedání zastupitelstva obce Újezd u Černé Hory
<br> konaného dne 21.1.2019 od 19:00 hod na obecním úřadě
<br> ____________________________________________________
<br> Přítomni:
<br> � Ing.XXXXX XXXXXX – starosta
� Ing.XXXXXX XXXXXX – místostarosta
� Bc.XXXX XXXXXXXX – zastupitelka
� XXXXX XXXXX – zastupitel
� Bc.XXXXX XXXX – zastupitel
� XXXXX XXXXXXXX – zastupitel
� XXXXXX XXXXXXX – zastupitelka
<br>
Hosté: jmenný seznam dle prezenční listiny tvoří přílohu tohoto zápisu
<br> Zapisovatel: Ing.XXXXXX XXXXXX – místostarosta
<br> Program:
<br> X.Zahájení zasedání
2.Schválení programu zasedání,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.Souhlas s dohodou o provedení práce
4.Vyjádření k záměru Vodafone na umístění základnové stanice
5.Vyjádření k záměru E.ON k úpravě nadzemního vedení NN
6.Pasport dopravního značení
7.Rozpočtové opatření č.6/2018
8.Podněty zastupitelů
9.Podněty občanů
10.Ukončení zasedání
<br>
<br> Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin <.>
<br>
<br> 1.Zahájení zasedání
<br> Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod.starostou obce panem Nehybou (dále jen „předsedající“) <,>
který uvítal přítomné a konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno,je přítomna nadpoloviční
většina zastupitelů,zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné <.>
<br> 2.Schválení programu zasedání,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající navrhl na zapisovatele pana Ambrože a na ověřovatele zápisu paní Švomovou
a pana Berana a dále navrhl doplnit program jednání o bod 11 – Vyjádření k projektu stavebních
úprav domu č.p.31 a o bod 12 – Podání žádostí o dotaci na hospodaření v lese.Proti návrhu
nebyla vznesena žádná námitka <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 5
<br>
<br>
Usnesení č.01/01/19
Zastupitelstvo obce Újezd u Černé Hory ustanovuje zapisovatelem zasedání XXXX XXXXXXX
Ambrože a ověřovateli zápisu paní Andreu Švomovou a XXXX XXXXXX Berana.Zastupitelstvo
schvaluje navržený program doplněn...

Načteno

edesky.cz/d/2653804

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Újezd u Černé Hory      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz