« Najít podobné dokumenty

Obec Moravany okres Hodonín - Veřejná vyhláška - zrušení zákazu odběru povrchových vod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Moravany okres Hodonín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - zrušení zákazu odběru povrchových vod
Městský úřad Kyjov
<br> odbor životního prostředí a územního plánování
<br> Masarykovo nám.30,697 01 Kyjov,pracoviště Masarykovo nám.1 tel: 518697558,e-mail: r.kavka©mukyjov.cz,fax: 518697503,ID datové schránky: f28bdah
<br> č.j.: OŽPÚP4281/19/380 Kyjov 16.ledna 2019
<br> spis.značka: OŽPÚP1001/2019/380 ukládací znak." 231.2 skart.znak: A/5
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>,<,> ZRUŠENÍ,OPATRENI OBECNE POVAHY
<br> Městský úřad Kyjov,odbor životního prostředí a územního plánování,jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení & 104,5 106 a 5 115 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad přezkoumal v souladu s ustanovením © 1 15a odst.5 vodního zákona a na základě přezkoumání stavu povrchových vod v souladu s ustanovením & 109 odst.1 vodního zákona,ruší zákaz odběru povrchových vod,ze všech vodníchtoků na území()RP Kyjov <,>
<br> který byl vydán zdejším vodoprávním úřadem jako Opatření obecné povahy dne 3 7.201 8,pod
<br> č.j.: OZPUP50308/ 18/380 nebot odpadly důvody tohoto mimořádného opatření na výše uvedených vodních tocích <.>
<br> S ohledem na charakter „Opatření obecné povahy“ se veřejné projednání nestanovuje <.>
<br> Odůvodnění Vzhledem k tomu,že odpadly důvody mimořádného opatření při nedostatku povrchových vod ruší zdejší vodoprávní úřad „Opatření obecné povahy“ týkajícího se zákazu odběru povrchových vod na ORP Kyjov,které bylo vydáno zdejším vodoprávním úřadem dne 3.7.2018 pod č.j.: OŽPÚP50308/18/380.Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení <.>
<br> Poučení účastníků Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,podat opravný prostředek.Toto oznámení mus' věšeno po dobu 15 dnů na úřední desce 1 elektronické,příslušného obecního úřadu to v k dé obci a obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Ing.Bc rich Kubík
<br> řád pro vyvěšení a podá...

Načteno

edesky.cz/d/2636598

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Moravany okres Hodonín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz