« Najít podobné dokumenty

Obec Nepolisy - Oznámení záměru "Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nepolisy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)"
Odbor výkonu státní správy I
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/6
<br> Praha dne 22.ledna 2019
Č.j.: MZP/2019/500/241
Sp.zn.: ZN/MZP/2019/500/22
Vyřizuje: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: Katerina.Krizova@mzp.cz
<br> rozdělovník
<br>
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení podle § 4 odst.1 písm.a) cit.zákona k záměru
zařazenému v kategorii I
<br> Jako příslušný úřad Vám podle § 6 odst.6 zákona zasíláme odkaz na elektronickou formu
oznámení záměru „Modernizace traťového úseku odb.Kanín – Chlumec nad Cidlinou
(včetně)“ (oznamovatel Správa železniční dopravní cesty,státní organizace) zpracovaného
podle přílohy č.3 k cit.zákonu a sdělujeme Vám,že tento záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky (dle rozdělovníku) žádáme ve smyslu § 16 odst.2 cit <.>
zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o XXX,kdy a kde je možné do
oznámení nahlížet,na úředních deskách a na internetu současně s upozorněním,že každý může
zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje.Doba zveřejnění je podle § 16 odst.2 cit.zákona nejméně 15
dnů.Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst.2 cit.zákona o vyrozumění
(katerina.krizova@mzp.cz) o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce
v nejkratším možném termínu <.>
<br> Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady (dle
rozdělovníku) ve smyslu § 6 odst.7 cit.zákona o zaslání vyjádření k oznámení
příslušnému úřadu (OVSS I,Vršovická 65,100 10 Praha 10) nejpozději do 30 dnů ode
dne zveřejnění informace o...

Načteno

edesky.cz/d/2633506


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nepolisy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz