« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Morávka - Katastrální úřad pro MSK - Poučení vlastníka nemovitosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Morávka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Za správnost vyhotovení: XXXXXXX XXXXX <.>
<br> Poučení vlastníka nemovitosti Zákon č.XXX/XXXX Sb <.>,o zeměměřictví,v platném znění stanoví:
<br> 58
<br> Zřizování značek bodů bodového pole (1) Orgány státní správy a osoby,které jsou oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti,jsou oprávněny v nezbytném rozsahu užívat nemovitostí ke zřizování,udržování,přemísťování,odstraňování a obnovování značek.(2) Správcem značky je orgán zeměměřictví a katastru s výjimkou značek zřízených na základě zeměměřických činností vykonávaných pro potřeby obrany státu,jejíchž správcem je Ministerstvo obrany nebo právnické osoby jím zřízené.Správce značky vykonává činnosti vyplývající z odstavce 1 a vede o značce dokumentaci.<.>
<br> (3) Osoba,která zřizuje značku,je před jejím zřízením povinna projednat její umístění s vlastníkem nemovitosti.Správce značky je povinen vlastníka nemovitosti a oprávněného uživatele nemovitosti,není-Ii jím vlastník,písemně poučit o omezeních,která mu zřízením značky vznikají.Takové omezení výkonu vlastnických nebo uživatelských práv musí být spojeno s poskytnutím přiměřené náhrady (5 10 odst.3) <.>
<br> (4) Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti je povinen strpět umístění značek na nemovitosti a zdržet se všeho,co by tyto značky mohlo poškodit,učinit nepouživatelnými nebo co by je mohlo zničit <.>
<br> (5) Jsou-Ii činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zákonem chráněné zájmy,9> postupuje se po předchozím projednání s orgány státní správy,kterým přísluší ochrana těchto zájmů <.>
<br> s 9 (1) Správce značky je povinen zajistit jeji údržbu,přemístění,odstranění a obnovu.(2) K ochraně značky základního bodového pole se podle potřeby vymezí a vyhlásí chráněné území podle zvláštního zákonem) V chráněném území nesmí být prováděna činnost,jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání <.>
<br> (3) Body podrobného poíohového bodového pole a jejich značky mohou zřizovat a v dohodě s jejich správcem a na jeho náklad udržovat,přemisťovat,od...

Načteno

edesky.cz/d/2632283

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Morávka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz