« Najít podobné dokumenty

Město Pardubice - S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pardubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

D57_18_SP_Zastavba_lokalita_EDEN_Mikulovice [PDF, 686 kB]
bankovní spojení: KB,a.s <.>,Pardubice,č.ú.: 008010-0000326561/0100 tel.: +420 466 859 367,fax:: 466 859 352,e-mail: posta@mmp.cz,www.pardubice.eu •
úřední hodiny: pondělí a středa: 8 – 17 hodin,IČ: 00274046
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
<br> ODBOR DOPRAVY,nám.Republiky 12,530 02 Pardubice
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br> sp.zn.: OD 6.3/58193/18/Se D 57/18
č.j.: MmP 6679/2019
vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: Petra.Sekyrkova@mmp.cz
<br>
V Pardubicích dne 21.ledna 2019
<br>
K vyvěšení na úřední desku:
Magistrát města Pardubic,elektronická úřední deska,Pernštýnské nám.1,530 02 Pardubice
Obec Mikulovice,úřední deska,Valčíkova 52,530 02 Mikulovice
<br>
<br>
Veřejná vyhláška
<br> S T A V E B N Í P O V O L E N Í
<br>
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,speciální stavební úřad obdržel od stavebníka,kterým je
EDEN Mikulovice s.r.o <.>,Smilova 386,530 02 Pardubice,IČ: 05060923 zastoupen na základě plné
moci Ing.Martinem Skálou,se sídlem: Sukova třída 1547,530 02 Pardubice,IČ: 65671651,žádost
o povolení stavby:
<br> „Zástavba lokality EDEN Mikulovice“
<br> IO – 01 Komunikace a zpevněné plochy
<br>
na pozemcích p.č.294,222/14,293/5,293/8,250/16,250/23,250/24,214/40,214/8,247,258/5 <,>
250/20 v katastrálním území Mikulovice u Pardubic (dále jen stavba) <.>
<br>
Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic speciální stavební úřad,podle § 40,odst.4,písm.a) zákona
č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích a podle § 15 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),projednal žádost podle § 112 stavebního zák.ve stavebním řízení <,>
oznámením dne 12.prosince 2018 se známými účastníky řízení a dotčenými orgány a po jejím
přezkoumání rozhodl takto:
Výše uvedená stavba se podle § 115 stavebního zákona
<br> p o v o l u j e
<br> v rozsahu uvedeném v žádosti v souladu s předloženou projektovou dokumentací,ověřenou
ve stavebním řízení,která je součástí tohoto rozhodnutí.Stavba je účelu dopravy,kdy ...

Načteno

edesky.cz/d/2629887

Meta

Stavby   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pardubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz