« Najít podobné dokumenty

Obec Hlohovec - Dotace TJ Sokol Hlohovec 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlohovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VPS -1-2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Hlohovec čislo: VPS—112019
<br> uzavřená dle 5159 a násl.zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisu,(dále jen „Smlouva“) níže uvedeného dne,měsíce a roku
<br> mezi:
<br> Poskytovatelem dotace: Obec Hlohovec sídlem: Hlavni 75,691 43 Hlohovec zastoupená: starostou obce Ing.Jaroslavem Hajdou IČ: 00 283 151 bankovni spojeni: ČSOB,a 3,pobočka Břeclav,čú.: 221968090/0300 (dále jen <.>,poskytovatel")
<br> a Přijemcem dotace: TJ Sokol Hlohovec z.s <.>
<br> Sidlemí Lednička 217,69143 Hlohovec
<br> IČ: 18511236
<br> typ příjemce právnická osoba spolek zastoupena/jednajicl' Antoninem Koryčánkem,předsedou spolku
<br> bankovní spojeni: Česká spořitelna,a.s <.>,pobočka Břeclav,č.ú.1380064309/0800
<br> zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 785 (dále jen,_příjemce")
<br> ].Předmět smlouvy
<br> ' Poskytovatel poskytne přijemcl na niže uvedený účet za podminek uvedených v článcích ||.až E|| účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 370.000,- Kč.slovy“ třistasedmdesáttisíc korun českých
<br>.Dotace je poskytována na provozní náklady spojené s celoroční činnosti spolku,která spociva v provozování sportovnich aktivit různých věkových skupin,a na náklady za spotřebu energii a vody <.>
<br> ' Jedná se o celoroční činnost a provoz od 01.01.2019 do 31.12.2019 <,>
<br> ||.Splatnost peněžních prostředků
<br> ' Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotací za účelem uvedeným v článku |.na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy s variabilním symbolem 341912019 po nabytí účinnosti této smlouvy ve čtyřech splátkách:
<br> * částka ve výši 100 000 Kč do 01 05 2019
<br> ' častka ve výši 100 000 Kč do 01.07.2019
<br> ' částka ve výši 100 000 Kč do 01.09.2019
<br> ' částka ve výší 70 000 Kč do 01 11 2019 ' Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladu vzniklých v období od 01.01.2019 do 31.12.2019,vztahujících se ke
<br> stanovenému učelu poskytnutí,které budou uhra...

Načteno

edesky.cz/d/2629103


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlohovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz