« Najít podobné dokumenty

Město Vidnava - Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - Exekutorský úřad Litoměřice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vidnava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-1310043364820560111-UD.pdf
Číslo jednací: 124 EX 6768/07-923
Číslo opr.: 67682007
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXX,LL.M <.>,Exekutorský úřad Litoměřice se sídlem Masarykova 679/33,412 01
<br> Litoměřice,pověřený k provedení exekuce usnesením o nařízení exekuce č.j.5 Nc 675/2007-10,ze dne 24.8.2007,které
<br> vydal Okresní soud v Jeseníku,na základě exekučního titulu,jímž je Platební rozkaz č.j.1566/07,který vydal rozhodce
<br> JUDr.Bc.XXXXXX XXXXXXXX Ph.D.dne XX.XX.XXXX a který se stal pravomocným dne 21.05.2007 a vykonatelným dne
<br> 25.05.2007,k vymožení pohledávky oprávněného: Mgr.XXXX XXXXXXX,MBA,IČ: XXXXXXXX,Podolská XX/X,Praha,ins <.>
<br> správce dlužníka BREDLEY AND SMITH s.r.o <.>,<,> Podolská 90/5,14700,Praha 4,IČ 71391509 proti povinnému:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,Pivovarská XXX,XXXXX,Vidnava,nar.14.11.1981,IČ 75350718
<br> v souladu s ust.§ 52 odst.1 a § 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o
změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."),ve znění účinném do data 31.12.2012
<br> vydává
<br> U S N E S E N Í O N A Ř Í Z E N Í D A L Š Í H O D R A Ž E B N Í H O J E D N Á N Í
( e l e k t r o n i c k á d r a ž b a )
<br> I <.>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.Zahájení elektronické dražby: dne 20.3.2019 v 13:00 hod (od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání).Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 20.3.2019 v 13:15 hod.Dražba se
však se koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění
(dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má
se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění p...

Načteno

edesky.cz/d/2626971

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vidnava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz