« Najít podobné dokumenty

Obec Veverské Knínice - Veřejná vyhláška o uplatňování Zásad územního rozvoje JMK v období 10/2016 - 12/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Veverské Knínice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška
KRAJSKY uReo ttgolvroRnvsxf no rRrue Odbor fzemniho pl6nov6ni a stavebniho i6du Zerotinovo nemEsti 3,501 8z Brno r,fttrw fian.lihomn{trsrchn tnle-.i,tt rr' utodnt d€sca: vtvAlsno dn€ "'' ___-_ _ (l rMK 2901/2019 s-JMK 2875/2019 16.01.2019 vEEEJNA vYHtASKA Toto oznrmeni musi bit vyv6Seno na fiedni desce (rajsk6ho fiadu Jihemoravsk6ho kraie na dobu neim€n€ 15 dnr:.Patnictvm dnem se pisemnost povaiuje za doruaenou.Vweieno dne: Sejmuto dne: Zveiejnino zpr]:obem umo;nujici d;lkovi piistup d0e: ozNAMEN.Krajskv tiad Jihomoravskdho kraje,odbor rizemniho plinovdnt a stavebniho iidu,jako piisluSnv org;in 0zemniho pldnovdni dle S 7 odst.1 piim.a) zdkona a.183/2005 5b.o rzemnim plinovini astavebnim f6du,ve zndni pozd6jiich piedpis0 (dele jen,<,> stavebni zikon"),podle 5 42 odst.2 stavebniho z6kona oznamuje zveielnEni ndvrhu Zpr6vy o uplatiov5ni Z5sad rizemniho rozvoie Jihomoravsk6ho kraie v obdobi 10/2015 - 1212018 'r v elektronickd podob€ na webowch str6nk;ch Jihomoravsk6ho ktaje www.kr-iihomoravskv.cz lDomdci stftnko,Ktojski iiod t Dokumenty odbo krojskeho iiadu ' OjPSR odbot izemniho p!1novoni o stsvebniho lodu,Aktuotizoce t.1 Z'R JMK) a na adtese,!l!!plhgggl!l!3.!!.!,vlistinn6 podobE na uiedni desce K,ajskdho 0iadu Jihomoravskdho kraje a na odboru rizemniho pldnovini a stavebniho iidu,Krajskdho iiadu Jihomotavsk6ho kraie,2erotinovo nim.3,Brno,kancelei L 225 a i.226|.2.pat ol.Ndvrh zprivy o uplatiovini zisad dzemniho rozvoie lihomoravskEho kraie v obdobi 10/2015 - 72l2ola je zercvei doruten veiernou whliikou vyv€senou na iiednich deskich krajskeho diadu a obecnich iFadi Jihomoravskdho kraje.Do 15 dnt ode dne doruteni mi:e kaidv k ndvrhu zpriw o uplatiovini zisad dzemniho rozvoje Jihomoravskdho kraje v obdobi 10/2016 - 12/2018 uplatnit pisemnd piipominky K pozdEii uplatrEnim pfipomink6m se nepiihliii- PiipEminky ie moin6 uplatnitr na adrese: K.ajski 0iad Jihomoravsk6ho kraje Odbor fzemniho Dldnovdnia stavebniho iidu Zerotinovo nim.3 60182 Brno lD datova schrdnkv: x2pbq:q t...

Načteno

edesky.cz/d/2616253

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Veverské Knínice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz