« Najít podobné dokumenty

Obec Drhovle - Veřejná vyhláška - stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Drhovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - stavební povolení
ODBOR DOPRAVY
Velké náměstí 114/3
<br> pracoviště Budovcova 207
<br> 397 19 Písek
<br>
Městský úřad Písek/město Písek činí,v souladu s článkem 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679,informační
povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů,které jsou dostupné na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MUPI/2018/49264/Hrn/STRI/StPo V Písku dne: 11.01.2019
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX,XXX XXX XXX
<br> E-mail: e-podatelna@mupisek.cz
<br>
Stavebník:
Obec Drhovle,IČO: 00249645; Drhovle 34,Drhovle Ves,397 01 PÍSEK
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
Městský úřad Písek,odbor dopravy,jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),věcně a
místně příslušný podle § 40 odst.4 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),rozhodl dne 11.01.2019 ve věci
žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu:
<br> „Oprava místních komunikací v místní části Mladotice“
na pozemcích: stavební parcela 86 a pozemkové parcely č.537/1,559/1,559/2,1018/1,1018/2 <,>
2072/1,2072/4,2075,2080,2082 a 2085 vše v katastrálním území Mladotice u Drhovle,kterou dne
30.11.2018 podal stavebník - Obec Drhovle,IČO: 00249645; Drhovle 34,Drhovle Ves,397 01
PÍSEK,takto:
<br> Stavba: „Oprava místních komunikací v místní části Mladotice“ na pozemcích: stavební parcela
86 a pozemkové parcely č.537/1,559/1,559/2,1018/1,1018/2,2072/1,2072/4,2075,2080,2082 a
2085 vše v katastrálním území Mladotice u Drhovle se podle § 115 stavebního zákona
<br> p o v o l u j e
v rozsahu projektové dokumentace,ověřené ve stavebním řízení,ze které vyplývají hlavní technické
parametry provedení a umístění stavby,členění na objekty,užívání jednotlivých ploch,ale i rozsah
záboru staveniště,organizace výstavby,splnění požadavků daných zvláštními p...

Načteno

edesky.cz/d/2603046

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Drhovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz