« Najít podobné dokumenty

Obec Kyšice (Kladno) - Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyšice (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k nahlédnutí
llllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllll
<br> 2919/SKL/2016-SKLM Č.j.: UZSVM/SKL/3140/2016-SKLM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy,Rašínovo nábřeží 390/42 128 00 Praha 2
<br> OZNÁMENÍ
<br> o výběrovém řízení s následnou aukcí čís.BKL/01212016 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Unhošť
<br> Úřad pro zastupovaní státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“,) jemuž podle $ 9 zákona
<br> (121912000 Sb o majetku České repubiiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMSH) přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem podle ustanovení 5 21 a nasi.vyhláškyč C62/2001 Sb ohospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu ve znění pozdějších předpisů po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 7.července 2016
<br> výběrové řízení (dále též „VŘ ) na prodej dále uvedených movitých a nemovitých věci ve vlastnictví České republiky <.>
<br> Čl.1 Prodávané nemovitá věc : pozemková parcela č.1431 o výměře 203 m2,ostatní plocha,nepiodná půda
<br> v k.ú.Unhošť,obec Unhošť,vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Kladno a zapsané na LV č.60000 <.>
<br> či.2 Popis prodávané nemovité věci
<br> Jedná se o pozemek vblízkosti Kalivodova mlýna.Pozemek sousedí sČerným potokem Pozemková parcela č„ 1431 je bez trvalých porostů
<br> Čl.3 Vyhlášená minimální kupní cena Vyhlášená minimální kupní cena nemovité věci činí
<br> 7.000 Kč
<br> (slovy: sedmtisíc korun českých) <.>
<br> Čl.4 Minimální zvýšení kupní ceny pro následnou aukci
<br> Následná aukce proběhne formou podání,jimiž se bude zvyšovat nejvýše nabídnuta cena 2 VŘ <.>
<br>.vv'
<br> Nejn|ZS| podání ke zvýšení kupní ceny se stanovuje na částku 500 Kč.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto částku v průběhu následné aukce snížit dle vlastní úvahy <.>
<br> č|.5 Učastníci výběrového řízení Úřad na...

Načteno

edesky.cz/d/2603035

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyšice (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz