« Najít podobné dokumenty

Obec Orel - usnesení 5/2017 ze dne 19.9.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Orel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení 5/2017 ze dne 19.9.2017
Usneseni 512017
Zastupitelstva obce Orel
<br> Dne 19.9.2017
<br> Ov6iovatel6 z6pisu
<br> pani Javrirkovi a Z6dkovri
<br> Zastupitelstvo schv6lilo
<br> - dovoz obddri pedovatelskou sluZbou pro pani Otylii Sinkorovou d.p.115
- rozpoEtovd zntdm 8.3/2017
- pouZitf finandnich prostiedkri ve \rySi 45 350,-Kd z rczewniho fondu ZiaMS na ntikup Skrabky
<br> brambor s pffslu5ensfi{m a montiZi
- dohodu o zru5eni vjhrady pr6va zp6tr6 koup6 na pozemky p.d.18/19,18/25,18/17,18123,18116 <,>
<br> t8/26,t8/t5,t8/2r,r8/s,18122,18l14,18/20,l8/r8,18/24
- zrimbr prodeje d6sti pozemku p.d.638/1v k.f.Orel
- odloieni rozhodnuti o prodeji d6sti pozemku p.E.638/6 v k.ri.Orel na piiiti zasedini
<br> zastupitelstva po prohlidce dotden6ho pozemku
- Z6dost o dotaci z POV na rekonstrukci chodniku
<br> Zastupitelstvo vzalo na vddomi
- L{dost Okresniho soudu v Chrudimi o nawZeni piisedicich
<br> OBEC
OREL
<br> {_
XXXXXXXX XXXXX
mistostaro sta
<br> VXvXXeno: XX.X.2017
<br> Sejmuto: 12.10.2017
<br> Vladimir Piihoda
starosta

Načteno

edesky.cz/d/2603023

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Orel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz