« Najít podobné dokumenty

Obec Orel - usnesení 2/2016 ze dne 2.3.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Orel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení 2/2016 ze dne 2.3.2016
Zastupitelstvo zvolilo
- ovdiovateli z6pisu pana Chrbolku a pani Janouikovou
<br> Usnesenf 2/2016
Zastupitelstva obce Orel
<br> Dne2.3.20L6
<br> Zastupitelstvo schv6lilo
<br> XXXXXXXX XXXXX
mistostarosta
<br> VyvXXeno :X.X.XXXX
<br> fdetni zavdrku za rok 2015,celorodni hospodaieni obce a z6vdrednlf ridet obce za rok
<br> 2015,vdetn€ zprily o vfsledku piezkoum6ni hospodaieni obce zarok2075 alobez
wlhrad
fdelni zhvlrku zirizen6 piispdvko ve organizace ZSaMS,kladnf hospod6isklf vfsledek za-
<br> rok 2015 ve vf5i 135 715,07 Kit a rozhodlo o pievedeni t6to hnandni ddstky na rezervni
fond ZSaMS
proplaceni faktur za dvoje nov6 vchodov6 dveie v ZS z rczewniho fondu ZSaMS
<br> smlouva s firmou Hold o posklov6ni sluZeb svozu bioodpadt
<br> smlouva o r"-iprijdce a darov6ni 8.212016 -kompost6ry IKSM 800
<br> zruSeni bodu z usneseni 7/2015 ze dne 16.12.2015: - kupni smlouvy a smlouvy o ziizeni
<br> pr6va zp6tn6 koupd - dle piilohy a smlouvy o vlipfijdce a smlouvy o smlouv6ch budoucich
<br> kupnich - dle piilohy
prodej pozemkri pro vlfstavbu RD 18118,18124 18117,18123 1815,18/22;18114'18120;
ietZl.i1ttS: ISllg,lg;,125; Igl16,18126 v5e k.ri.Orel a povdiilo starostu obce podepsrlnim
kupnich smluv
rozpodtovou zmdnu d.1/2016 - dle piilohy
smlour.u na organizaci qfbdrovdho iizeni s firmou TENDRA spol.s.r.o.na akci,<,> obecni
riiad Orel" - vyistavba obecniho riiadu se ztnemim
za dodavatele demolice d.p.38 firmu LKN s.r.o <.>
<br> - odstoupeni panri Emila Palduse ml.( 1 8/14,l8/20 k.f.orel) a Jiiiho Mlejnka ml.od zamdru
koupd pozemkri p.d.(18/16,l8/26 k f.Orel)
<br> OBEC
OREL Vladimir Piihoda
<br> starosta
<br> Sejmuto: 29.3.2016

Načteno

edesky.cz/d/2603019


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Orel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz