« Najít podobné dokumenty

Obec Všechovice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Všechovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor strategického rozvoje kraje
Oddělení územního plánu a stavebního řádu
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 649
fax: +420 585 508 335
email: h.mazurova@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz
<br> Dle rozdělovníku pro vyvěšení
na úředních deskách
<br> KUOK 43027/2011
KÚOK/28400/2011/OSR/495
Datum: 26.4.2011
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Oznámení o opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se vydává aktualizace č.1
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor SR
KÚOK),oddělení územního plánování a stavebního řádu,jako příslušný orgán dle § 7
odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)
<br> oznamuje <,>
<br> že Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále ZOK),příslušné podle § 7
odst.2 stavebního zákona,vydalo usnesením UZ/19/44/2011 ze dne
22.dubna 2011,v souladu s § 36 odst.4 stavebního zákona a s § 171 a
následnými zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád) <,>
formou opatření obecné povahy čj.KUOK 28400/2011,aktualizaci č.1
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje <.>
<br> Opatření obecné povahy čís.jednací KUOK 28400/2011 ze dne 22.dubna 2011,kterým
se vydává aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje,obsahuje:
textovou část kapitola A.1.– A.13.str.1 – 34 (výrok),výkresovou část s výkresy ozn.B.1 <.>
– B.9.(výkres č.B.11.není aktualizací dotčen),textovou část odůvodnění str.35 až 199
s přílohami Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj: část A –
vyhodnocení vlivů na životní prostředí,část B – vyhodnocení vlivů na území NATURA
2000,část C – vyhodnocení na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů
obsažených v územně analytických podkladech,část D – předpokládané vlivy na výsledky
analýzy silných stránek,slabých stránek,příležitostí a hrozeb v území,část E –
vyhodnocení přínosu zásad k naplněn...

Načteno

edesky.cz/d/2603009

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Všechovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz