« Najít podobné dokumenty

Město Hrochův Týnec - Výběrové řízení s následnou aukcí a s rozvazovací podmínkou předkupního práva č. HPU/082/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hrochův Týnec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
IHIIlllllílíllllllílllí||||llí|||líllílllílílllí|||||||íl||||ílíllíl
<br> 11262/HPU12018-HPUM Čj.: UZSVM/HPU/10323/2018-HPUM
<br>,Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Hradec Králové,Horova 180110,502 06 Hradec Králové odbor Odloučené pracoviště Pardubice
<br> oznamuje vyhlášení
<br> výběrového řízení 5 aukci a s rozvazovací podmínkou předkupního práva č.HPU/082/2018
<br> v termínu od 21.12.2018 do 28.1.2019,do 9:00 hod <.>
<br> na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu,a to: Stavba:
<br>.stavba č.e.59,způsob využítí- rodinná rekreace,způsob ochrany — chráněná krajinná oblast- II.—IV.zóna,na pozemku - pozemková parcela č.1297/4,LV 780 <,>
<br> \:
<br> zapsaná na LV c.60000 pro katastrální území Studnice u Hlinska a obec Studnice v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj,Katastrálním pracovištěm Chrudim.Součásti prodeje jsou movité věci,které budou převedeny do vlastnictví nabyvatele samostatnou kupní smlouvou a dále v chatě uložené movité věci bez hodnoty.Stavba stojí na pozemku jiného vlastníka <.>
<br> Prohlídka majetku se v případě zájmu uskuteční na základě osobní nebo telefonické domluvy s pracovníky ÚZSVM,odbor Odloučené pracoviště Pardubice Bude— Ii zájemců více bude po vzájemné dohodě určen termín hromadně prohlídky <.>
<br> Vyhlášená minimální kupní cena za prodávaný nemovitý maietek: 110.000.— Kč.Pevná kupí cena za movitý majetek činí: 2_,000,- Kč <.>
<br> Podrobnosti o nabízeném majetku ve výběrovém řízení (dále též „VŘ"),formuláře: „Podmínky výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových“,„Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnost kprůběhu aukce“,„Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení“ a návrh kupních smluv obdrží zájemci osobně na Územním pracovišti Hradec Králové odbor Odloučené pracoviště Pardubice,Jiráskova 20,532 02 Pardubice nebo na webových stránkách: www.uzsvm.02- Nabídka majetk...

Načteno

edesky.cz/d/2602981


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hrochův Týnec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz